Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 6ème 7
previous Lớp 6ème 6
Ban khen danh dự
Vương Thuận Sanh
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNPHÁP-VĂN
1 - Vương Thuận Sanh
2 - Lê Hoàng Nam
3 - Lưu Vương Bình
1 - Huỳnh Tấn Đức
2 - Vương Thuận Sanh
3 - Nguyễn Huy Quang
1 - Lê Hoàng Nam
2 - Lê Phước Hải
3 - Lưu Vương Bình
ANH VĂNTOÁNSỬ ĐỊA
1 - Vương Thuận Sanh
2 - Phạm Thanh Sơn
3 - Nguyễn Văn Quang
1 - Vương Thuận Sanh
2 - Phạm Văn Thống
3 - Nguyễn Anh Việt
1 - Vương Thuận Sanh
2 - Lê Hoàng Nam
3 - Nguyễn Thành Phụng
THƯỜNG-THỨC
1 - Vương Thuận Sanh
2 - Lê Hoàng Nam
3 - Nguyễn Minh Sơn
68-6e-7-ed
Hàng 5  
Ta Tek Khon, Nguyễn Vũ Hải, Trương Như Ngọc Thạch, Vương Thuận Sanh, Mohamed Aly, Lê Phát Vĩnh, Lê Duy Tiến, Huỳnh Tiến Đức, Hồ Xuân Long, Nguyễn Hòa Bình.
Hàng 4  
Phạm Trọng Thắng, Assanda Amar, message Nguyễn Minh Sơn, Lý Phú Trung, Nguyễn Tuấn, Vũ Tiến Nam, Văn Quang Nhựt, Ngô Văn Chính, Nguyễn Kim Minh.
Hàng 3  
Bùi Trọng Thưởng, message Đào Minh Hiệp, Lưu Quốc Lương, Nguyễn Tấn Thọ, Hứa Học Hiền, Phạm Văn Thống, Nguyễn Huy Quang, Lê Hoàng Nam, Huỳnh Văn Quí, Võ Duy Phương.
Hàng 2  
Lưu Vương Bình, Bửu Tịnh, Phạm Thanh Sơn, Thái Văn Tuấn, Châu Như Chi, Hà Dương Vũ, Hoàng Quang Vinh, Hà Cẩu Chẩy, Trần Đỗ Tuấn Anh, Nguyễn Thành Phụng, Lý Tấn Hiệp, Phạm Văn Việt.
Hàng 1  
Lý Phú Đức, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Văn Thắng, Lê Phước Hải, Nguyễn Văn Báu, Lương Trung Việt, Nguyễn Hữu Cát, Trần Công Tích, Lê Thanh Phong, Bùi Xuân Anh Dũng, Hầu Mặc Đức, Nguyễn Anh Việt, Lưu Phụng Hoàng Hà.

message Có tin nhắn

previous Lớp 6ème 6