Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 6ème 3
previous Lớp 6ème 2Lớp 6ème 4 next
Ban khen danh dự
Trần Phúc Hậu
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNPHÁP-VĂN
1 - Trần Phúc Hậu
2 - Nguyễn Thành Lâm
3 - Nguyễn Hữu Đức
1 - Nguyễn Thanh Trí
2 - Phạm Chí Hùng
3 - Nguyễn Hữu Huân
1 - Trần Phúc Hậu
2 - Phạm Chí Hùng
3 - Nguyễn Thành Lâm
ANH VĂNTOÁNSỬ ĐỊA
1 - Nguyễn Thành Lâm
2 - Phạm Chí Hùng
3 - Trần Phúc Hậu
1 - Trần Phúc Hậu
2 - Phạm Chí Hùng
3 - Dương Quốc Hưng
1 - Nguyễn Hữu Đức
2 - Trần Phúc Hậu
3 - Phạm Chí Hùng
THƯỜNG-THỨC
1 - Trần Phúc Hậu
2 - Phạm Chí Hùng
3 - Huỳnh Khắc Hưng
68-6e-3-ed
Hàng 6  
Châu Hoàng Vũ, Phạm Chí Hùng, Lưu Tòng Kim, Lê Hữu Thắng, message Lê Bá Hùng, Nguyễn Quang Hải, Châu Thuận Lợi.
Hàng 5  
Nguyễn Hoàng, Nguyễn Ngọc Hùng, Trần Quang Huy, Lý Thanh Hưng, Trần Hồng Đức, Đàm Quang Minh, Lương Văn Mỹ Hữu, Nguyễn Thành Phương.
Hàng 4  
Bùi Văn Hùng, Nguyễn Hữu Huân, Trần Phúc Hậu, Huỳnh Trinh Lập, Nguyễn Hữu Đức, Trần Khánh Hồng, Nguyễn Thanh Trí, Trần Lục Sanh, Nguyễn Quang Nhựt.
Hàng 3  
Trần Quang Nghĩa, Quách Minh, Cao Đăng Hoàng, Nguyễn Huỳnh Hiệp, message Nguyễn Thế Long, Nguyễn Ngọc Hải, Trịnh Viết Đồng, Nguyễn Thế Hùng, Trương Thanh Gia, Lê Mộng Nam.
Hàng 2  
Hồng Phi Lân, message Huỳnh Tấn Kiệt, Nguyễn Tấn Hải, Dương Quốc Hưng, Jean Paul Huỳnh, Louis Bernard Huỳnh, Nguyễn Văn Khoa Lễ, Nguyễn Văn Lộc, Huỳnh Tăng Huy, Phan Hoàng, message Ôn Thế Hùng.
Hàng 1  
Nguyễn Thiện Mỹ, Châu An Lương, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thắng Khải, Trần Tiến Quang Minh, Lê Phú Hiếu, Vũ Bạch Long, Vũ Đức Minh, message Nguyễn Thành Lâm, Lê Phú Dũng, Huỳnh Khắc Hưng.

message Có tin nhắn

previous Lớp 6ème 2Lớp 6ème 4 next