Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 5ème 3
previous Lớp 5ème 2Lớp 5ème 4 next
Ban khen danh dự
Trần Dương Quân
KHẢO-HẠCHGIÁO LÝQUỐC-VĂN
1 - Trần Dương Quân
2 - Thân Đức Trí
3 - Phạm Phú Trình
1 - Nguyễn Gia Hội
2 - Trần Duy Nghĩa
3 - Bùi Đình Cầu
1 - Trần Dương Quân
2 - Đặng Vũ Bản
3 - Thân Đức Trí
PHÁP-VĂNANH VĂNTOÁN
1 - Trần Dương Quân
2 - Phạm Phú Trình
3 - Nguyễn Ngọc Xuân
1 - Trần Dương Quân
2 - Thân Đức Trí
3 - Phạm Ngọc Trác
1 - Nguyễn Thanh Hương
2 - Lý Công Trực
3 - Bùi Ngọc Minh
SỬ ĐỊATHƯỜNG-THỨC
1 - Phạm Phú Trình
2 - Đặng Vũ Bản
3 - Phạm Ngọc Trác
1 - Bùi Ngọc Minh
2 - Nguyễn Thanh Hương
3 - Cao Hoài Chương
67-68_5e-3-ed
Hàng 5  
Nguyễn Thanh Hương, Tiến Thành Long, message Thái Thành Dân, Lê Phát Danh, Nguyễn Hoàng Hùng, Thân Đức Trí.
Hàng 4  
Lê Minh Kiến, Huỳnh Khánh Tấn, Đào Văn Luận, Bùi Đình Cầu, Nguyễn Minh Sang, Trần Kim Thạch, Cao Hoài Chương, message Nguyễn Gia Hội, Bùi Ngọc Minh, Trần Dương Quân.
Hàng 3  
Đoàn Viết Du, Trần Văn Thành, Nguyễn Hồng Quang, Đặng Vũ Bản, Vũ Tam Thông, Phạm Huỳnh Vân, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Thanh Bằng, Lê Phi Hùng, Hồng Vĩnh Đạt, Tăng Hữu Thành, Phạm Thành Danh, Trần Hoàng Dũng.
Hàng 2  
Chung Quốc Kiệt, Nguyễn Thế Hùng, Trần Duy Nghĩa, Đỗ Thành Thảo, Nguyễn Song Bình, message Nguyễn Đăng Hòa, Nguyễn Ngọc Xuân, message Huỳnh Kim Quang, Bùi Kiến Trung, Lý Công Trực, message Nguyễn Mạnh Nghĩa, Trần Cử Nhơn, Đặng Ngọc Hòa.
Hàng 1  
Nguyễn Ngọc Chung, Đỗ Viết Cương, Nguyễn Quốc Bình, Phạm Đỗ Tuấn Hùng, Nguyễn Thúc Linh, Nguyễn Thái Bạch, Phạm Phú Trình, Nguyễn Văn Chánh, Trần Văn Quang, Lương Nam Việt, Phạm Ngọc Trác, Ngô Quang Đức.

message Có tin nhắn

previous Lớp 5ème 2Lớp 5ème 4 next