Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 5ème 4
previous Lớp 5ème 3
Ban khen danh dự
Nguyễn Trung Hỷ
KHẢO-HẠCHGIÁO LÝQUỐC-VĂN
1 - Trần Đức Hiếu
2 - Nguyễn Trung Hỷ
3 - Tôn Thất Quốc Tuấn
1 - Vĩnh Quang
2 - Lê Quang Huệ
3 - Nguyễn Ngọc Sơn
1 - Trần Hùng Tâm
2 - Lê Vĩnh Hiệp
3 - Hoàng Xuân Quang
PHÁP-VĂNANH VĂNTOÁN
1 - Lê Vĩnh Hiệp
2 - Tôn Thất Quốc Tuấn
3 - Nguyễn Đức Phúc
1 - Dương Tuấn Kiệt
2 - Thái Hy Khiêm
3 - Vũ Đức Nghĩa
1 - Vũ Đăng Đức
2 - Trần Đức Hiếu
3 - Nguyễn Trung Hỷ
SỬ ĐỊATHƯỜNG-THỨC
1 - Nguyễn Văn Châu
2 - Trần Thanh Nguyên
3 - Lương Minh Trí
1 - Massicot Marcel
2 - Vũ Đăng Đức
3 - Nguyễn Văn Châu
67-68_5e-4-ed
Hàng 6  
Trần Văn Út, Châu Kinh Luân, Vũ Long, message Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Văn Tiến, Lê Ngọc Ẩn, Hồ Thanh Nhã.
Hàng 5  
Nguyễn Vĩnh Tiến, Vĩnh Quang, Nguyễn Văn Châu, Vũ Đức Nghĩa, Huỳnh Tấn Minh, Trần Thành, Trương Hiếu Minh, Dương Minh Đức.
Hàng 4  
Dương Văn Phước, Trần Bá Vạn, Hoàng Xuân Quang, Lê Vĩnh Hiệp, Thái Hy Khiêm, Trần Phương Thái, Nguyễn Văn Tiến, message Nguyễn Minh Chánh, Hà Huy Thông.
Hàng 3  
Dương Hoàng Lý, Nguyễn Thanh Nhàn, Dương Hùng Lý, Trần Hồng Nghiệp, Massicot Marcel, Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Roger, Trần Thanh Nhã, Trần Đức Hiếu, Trịnh Công Lữ.
Hàng 2  
Lê Thanh Tùng, Lương Minh Trí, Trần Hùng Tâm, Đào Văn Nhã, Lê Thành Tài, Lưu Văn Thanh, Lê Hữu Thành, Nguyễn Ngọc Chung, Vũ Đăng Đức, Trần Văn Long.
Hàng 1  
Lê Trung Hiếu, message Lâm Hoàng Tùng, Nguyễn Trung Hỷ, Trần Thanh Nguyên, Tôn Thất Quốc Tuấn, Phạm Quý Trọng, Nguyễn Trung Nam, message Nguyễn Phước Thiện, message Nguyễn Minh Mẫn, Nguyễn Ngọc Thuần, Cao Anh Dũng, Trần Gia Lộc.

message Có tin nhắn

previous Lớp 5ème 3