Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 11ème 6
previous Lớp 11ème 5Lớp 11ème 7 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Thành Lập
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝPHÁP-VĂN
1 - Nguyễn Thành Lập
2 - Lê Hữu Nghĩa
3 - Huỳnh Anh Tuấn
1 - Huỳnh Văn Thảo
2 - Nguyễn Công
3 - Nguyễn Chí Dũng
1 - Lê Hữu Nghĩa
2 - Huỳnh Anh Tuấn
3 - Đinh Trọng Quân
TOÁN-HỌCTẬP VIẾTTẬP ĐỌC
1 - Phạm Đỗ Ký Châu
2 - Đinh Trọng Quân
3 - Hoàng Trung Nam
1 - Nguyễn Thành Lập
2 - Lê Hữu Nghĩa
3 - Lê Phùng Hiếu
1 - Lê Hiếu Nghĩa
2 - Trần Chí Thông
3 - Lê Công Thuyên
68-11e-6-ed
Hàng 5  
Nguyễn Thành Lập, Nguyễn Quang Hùng, message Nguyễn Lưu Thành, Trần Lê Quang, Hồng Đạt Phúc, Trần Hoài Phương, message Nguyễn Khanh Phan, Nguyễn Chí Dũng, Phạm Đỗ Kỳ Châu.
Hàng 4  
Lê Tấn Paul, message Bùi Thế Dũng, Trần Minh Tuấn, Chung Sơn Lâm, Trần Quốc Hưng, Bành Đình Tuấn, message Nguyễn Công, Nguyễn Quốc Thông, Nguyễn Văn Dũng, message Phạm Ngọc Anh.
Hàng 3  
message Nguyễn Ngọc Hà, message Trần Công Tâm, Nguyễn Phú Vinh, Lưu Nguyên Linh, message Lý Thi Nhân, Passed away Cổ Hùng Cường, message Huỳnh Văn Thảo, Lê Phùng Hiếu, Nguyễn Trọng Phú, message Lê Hiếu Nghĩa, Nguyễn An Toàn, Lê Bá Tín.
Hàng 2  
message Lê Công Thuyên, Vũ Quốc Thắng, Lê Hữu Nghĩa, message Lý Thành Tâm, message Đào Trọng Phúc, Huỳnh Anh Tuấn, Hoàng Trung Nam, message Nguyễn Thông, Nguyễn Thanh Minh, Đặng Quang Tuấn, message Dương Hữu Lộc, message Nguyễn Quang Trí.
Hàng 1  
Phạm Minh Hiển, message Lê Tiến Dũng, message Trần Minh Tùng, Ngô Đình Trí, message Huỳnh Chí Thiện, Nguyễn Ngọc Hùng Cường, Nguyễn Xuyên Nam, Đặng Thúc Định, message Nguyễn Vũ Trọng, Trần Chí Thống, Nguyễn Thoại Dũng, Nguyễn Đăng Tuấn, Đinh Trọng Quân.

message Có tin nhắn

previous Lớp 11ème 5Lớp 11ème 7 next