Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 11ème 4
previous Lớp 11ème 3Lớp 11ème 5 next
Ban khen danh dự
Phan Anh Dũng
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝPHÁP-VĂN
1 - Phan Anh Dũng
2 - Nguyễn Quốc Thống
3 - Nguyễn Đình Tân
1 - Phan Anh Dũng
2 - Nguyễn Quốc Thống
3 - Huỳnh Dương Phổ
1 - Phan Anh Dũng
2 - Trần Vũ
3 - Nguyễn Quốc Thống
TOÁN-HỌCTẬP VIẾTTẬP ĐỌC
1 - Nguyễn Đình Tân
2 - Phan Anh Dũng
3 - Nguyễn Hữu Hùng
1 - Ngô Trọng Hiếu
2 - Nguyễn Hữu Hạnh
3 - Phan Anh Dũng
1 - Nguyễn Đình Tân
2 - Huỳnh Tấn Cường
3 - Nguyễn Hữu Hùng
68-11e-4-ed
Hàng 5  
message Nguyễn Đình Tân, Phan Anh Dũng, Nguyễn Vũ Kỳ Tuấn, Nguyễn Quốc Vinh, Nguyễn Phó Quốc Thắng, message Trương Trường Đức, Nguyễn Tiến Dũng, message Trần Vũ, Dương Thành Nhân.
Hàng 4  
Nguyễn Hữu Hồng Đức, Lê Hữu Hạnh, Trương Đức Thắng, message Nguyễn Kim Hiền, message Bùi Quang Hạnh, Vũ Minh Đán, Nguyễn Tấn Dũng, message Nguyễn Văn Phụng, message Nguyễn Hữu Hạnh, Đinh Quang Trí.
Hàng 3  
message Trần Trí Tín, message Nguyễn Hữu Hùng, Vương Duy Triết, Nguyễn Quốc Thống, Nguyễn Trọng Tuân, Trần Việt Hùng, message Lâm Quốc Ánh, message Ngô Trọng Hiếu, message Phan Thanh Tuyền, Trần Quốc Bảo, Lê Tấn Thành.
Hàng 2  
Nguyễn Thành Trung I, message Lê Quang Anh, message Nguyễn Văn Quang Minh, Võ Việt Nghi, Huỳnh Dương Phổ, message Nguyễn Lam Sơn, message Đoàn Viết Tuấn, Nguyễn Thành Trung Ii, Phạm Hữu Đạt, Nguyễn Công Bình, Tăng Ngọc Thảo.
Hàng 1  
message Nguyễn Duy Cường, Nguyễn Anh Tuấn, message Nguyễn Ngọc Huy, message Nguyễn Chí Hùng, Nguyễn Quốc Hưng, Lai Ngọc Hưng, Nguyễn Thành Phi, Mai Phong, Nguyễn Xuân Thiều, Nguyễn Minh Tuấn, message Nguyễn Anh Dũng, message Huỳnh Tuấn Cường.

message Có tin nhắn

previous Lớp 11ème 3Lớp 11ème 5 next