Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 10ème 5
previous Lớp 10ème 4Lớp 10ème 6 next
Ban khen danh dự
Phan Nhựt Hùng
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝPHÁP-VĂN
1 - Phan Nhựt Hùng
2 - Lê Như Đức
3 - Trần Đắc Thắng
1 - Trần Ngọc Tiến
2 - Phạm Duy Tâm
3 - Võ Thế Toàni
1 - Phan Nhựt Hùng
2 - Lê Vĩnh Sơn
3 - Nguyễn Minh Tuấn B
TOÁN-HỌCQUỐC-VĂN
1 - Phan Nhựt Hùng
2 - Đinh Quốc Hùng
3 - Hồ Tuấn Kiệt
1 - Trần Văn Thanh
2 - Cao Anh Tuấn
3 - Vũ Anh Tuấn
68-10e-5-ed
Hàng 5  
Ngô Văn Hiển, Quách Hồng Hào, message Lê Như Đức, Đinh Quốc Hùng, message Phạm Duy Tâm, Trần Ngọc Tiến, Trần Đắc Thắng, Vũ Anh Tuấn, message Nguyễn Thụy, Nguyễn Hữu Trí.
Hàng 4  
Nguyễn Hữu Trí, Nguyễn Minh Tuấn, Lê Đào Quang, Phan Nhựt Hùng, Trần Tấn Phú, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thế Sơn, Trần Trung Dũng, Vũ Thế Toàn, Hồ Hồng Nhựt, message Vũ Di Sơn, Lê Quí Hải.
Hàng 3  
message Li Chi Phát, Quách Hồng Hạo, Đinh Quý Liêm, Phạm Chí Lăng, Hà Dương Hân, Trịnh Kiến Văn, Nguyễn Minh Hải, Phạm Văn Quang, Nguyễn Ngọc Xuân, message Phạm Minh Thịnh, message Nguyễn Minh Chánh.
Hàng 2  
Kiều Kim Hùng, message Trương Minh Tâm, Nguyễn Đăng Hùng, Nguyễn Phương Hoài, Nguyễn Sỹ Liêm, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Nam Anh, message Lê Mộng Chương, message Trần Mộng Hùng, Trần Anh Linh, Lư Ứng Quang.
Hàng 1  
Trần Đắc Tâm, Lâm Thi Miêng, Cao Anh Tuấn, Ngô Cảnh Trung, message Hồ Tuấn Kiệt, message Nguyễn Quang Dũng, Nguyễn Quốc Khánh, Trần Thanh Tâm, message Lý Thanh Nhàn, Trần Văn Thanh, Lê Vĩnh Sơn.

message Có tin nhắn

previous Lớp 10ème 4Lớp 10ème 6 next