Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 10ème 6
previous Lớp 10ème 5Lớp 10ème 7 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Hoàng Trọng Cảnh
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝPHÁP-VĂN
1 - Nguyễn Hoàng Trọng Cảnh
2 - Vũ Văn Hải
3 - Võ Thanh Tùng
1 - Ngô Bình Luận
2 - Trần Ngọc Liêm
3 - Nguyễn Thiên Thành
1 - Lương Chí Vĩ
2 - Vũ Văn Hải
3 - Võ Thanh Tùng
TOÁN-HỌCQUỐC-VĂN
1 - Đặng Quốc Thông
2 - Ngô Bình Luận
3 - Nguyễn Hoàng Trọng Cảnh
1 - Nguyễn Hoàng Trọng Cảnh
2 - Võ Thanh Tùng
3 - Trần Ngọc Liêm
68-10e-6-ed
Hàng 5  
message Dương Xuân Khương, message Vũ Văn Hải, Văn Thế Nguyên, Trần Quốc Túy, Nguyễn Thế Vinh, message Đinh Chấp Trung, Lâm Quốc Việt, message Trương Nhuận Nam, message Vũ Thanh Tùng, Quách Lý Đạt, message Trần Ngọc Dũng.
Hàng 4  
message Phạm Quốc Anh, Đặng Bạch Vân, Dương Văn Tài, message Hồng Chi Lăng, Nguyễn Anh Tuấn, Ngô Bình Luận, Nguyễn Thanh Bạch, Nguyễn Tuấn Lang, Nguyễn Văn Sơn, message Nguyễn Lưu Quang.
Hàng 3  
Trần Minh Phước, Lê Diệp Sĩ, message Lê Minh Châu, Nguyễn Hữu Lộc, Nguyễn Trình Minh, message Đoàn Thái Bình, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Sơn Nhàn, message Nguyễn Thiên Phú, Nguyễn Đức Thắng.
Hàng 2  
Trần Công Thùy, message Nhan Hoàng Thái, Lê Phú Quý, message Nguyễn Thiên Thành, Vũ Anh Tuấn, Cao Sĩ Tuấn, message Lê Minh Tuấn, Phạm Yên Thi, message Lương Chí Vĩ, Lưu Phụng Hoàng Dũng.
Hàng 1  
message Huỳnh Đắc Tuyên, Nguyễn Hoàng Trọng Cảnh, Nguyễn Chí Đức, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Tiến Dũng, Trần Ngọc Liêm, Trương Thanh Tùng, Lê Phước Nghĩa, Đặng Quốc Thông, Thái Quang Lộc.

message Có tin nhắn

previous Lớp 10ème 5Lớp 10ème 7 next