Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 10ème 3
previous Lớp 10ème 2Lớp 10ème 4 next
Ban khen danh dự
Tăng Bang
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝPHÁP-VĂN
1 - Tăng Bang
2 - Trần Văn Tánh
3 - Nguyễn Quốc Dũng
1 - Nguyễn Quốc Dũng
2 - Nguyễn Trọng Khang
3 - Trần Văn Tánh
1 - Tăng Bang
2 - Lê Tấn Lộc
3 - Phan Xuân Huy
TOÁN-HỌCQUỐC-VĂN
1 - Tăng Bang
2 - Trần Văn Tánh
3 - Mai Trung Nghĩa
1 - Trần Văn Tánh
2 - Tăng Bang
3 - Lê Tấn Lộc
68-10e-3-ed
Hàng 5  
Châu Quốc, message Đỗ Thành Kiệt, Phan Văn Sơn, Tôn Thất Hiệu, Nguyễn Ngọc Sang, Trịnh Sambath, Nguyễn Duy Long, Nguyễn Trọng Khang, Nguyễn Quốc Dũng.
Hàng 4  
message Trần Quang Liêm, Ngô Văn Hùng, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Châu, Đinh Quốc Hoàng, message Lý Anh Tuấn, Trần Công Luận, Phan Xuân Huy, Nguyễn Thành Phi, Đặng Huy Thiện.
Hàng 3  
Nguyễn Thiên Hòa, message Nguyễn Tấn Phát, Trần Đặng Đức, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Tiến Lễ, message Nguyễn Hoàng Trọng, message Trần Bá Hưng, Nguyễn Sử Bửu, Lê Tấn Lộc.
Hàng 2  
message Nguyễn Nam Huân, message Mai Trung Nghĩa, message Tăng Bang, Trần Thanh Bình, Vương Khánh Hiệp, message Ngô Văn Trung, message Vũ Thanh Huấn, Trần Văn Tánh, Trương Anh Tuấn, Huỳnh Đức Nguyên.
Hàng 1  
message Huỳnh Thanh Minh Tuấn, message Nguyễn Văn Khoa, Lê Quang Minh, Nguyễn Thanh Hùng, message Lê Quang Quyền, message Lê Văn Thanh, message Nguyễn Thanh Dũng, message Trần Đức Hùng, Đặng Phú Hiền, Nguyễn Tuân.

message Có tin nhắn

previous Lớp 10ème 2Lớp 10ème 4 next