Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 10ème 2
previous Lớp 10ème 1Lớp 10ème 3 next
Ban khen danh dự
Aruna Salam
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝPHÁP-VĂN
1 - Aruna Salam
2 - Lê Minh Trí
3 - Đỗ Khánh Tồn Phong
1 - Ngô Đình Trí
2 - Nguyễn Duy Khanh
3 - Mai Sơ Khai
1 - Nguyễn Ngọc Dũng
2 - Trương Quảng Đạt
3 - Đỗ Khánh Tồn Phong
TOÁN-HỌCQUỐC-VĂN
1 - Aruna Salam
2 - Lê Minh Trí
3 - Ngô Đình Trí
1 - Nguyễn Ngọc Dũng
2 - Ngô Đình Trí
3 - Đỗ Tấn Sĩ
68-10e-2-ed
Hàng 5  
Nguyễn Văn Kỳ Sơn, Ngô Đình Trí, Trần Chí Nghĩa, Lê Minh Trí, Nguyễn Ngọc Dũng, Nguyễn Thành Tài, Lê Công Phi Hùng, Đỗ Hùng, Lương Minh Đức, Trần Trọng Nhân, Aruna Salam.
Hàng 4  
Nguyễn Hùng Cang, message Võ Văn Minh, Tô Văn, message Nguyễn Duy Khanh, Nguyễn Anh Tuấn, Võ Thanh Tùng, Nguyễn Xuân Thuận, Trương Quảng Đạt, message Phạm Mạnh Đạt, Nguyễn Ngọc Thạch, Đỗ Đức Quang.
Hàng 3  
message Trần Trọng Phú Sĩ, Nguyễn Bảo Anh, message Nguyễn Hữu Quốc Thuận, Nguyễn Khoa Hậu, Trần Hoàng Nam, Nguyễn Minh Phụng, Đỗ Đức Trọng, message Trần Đình Hào, Hà Anh Kiệt, message Nguyễn Kim Anh.
Hàng 2  
message Phan Thắng Không Gian, Nguyễn Thành Danh, Nguyễn Thanh Vinh, Trần Trọng Khanh, Đỗ Tấn Sỹ, Ngô Hữu Danh, Phạm Công Đức, Nguyễn Đắc Thành, Mai Sơ Khai, message Hoàng Đình Nghĩa, Nguyễn Anh Tuấn.
Hàng 1  
Nguyễn Duy Thảo, Hà Gia Thuận, Đoàn Mỹ Tây, message Phan Bạch Minh, Võ Ngọc Kim, Nguyễn Hữu Kim, Bùi Quí Vịnh, Võ Phước Thành, Lê Minh Toàn, message Nguyễn Văn Đức, message Đỗ Khánh Tồn Phong.

message Có tin nhắn

previous Lớp 10ème 1Lớp 10ème 3 next