Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 9ème 5
previous Lớp 9ème 4Lớp 9ème 6 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Thành Tươi
GIẤY KHENKHẢO-HẠCHGIÁO LÝ
1 - Nguyễn Kiến Hoàng Minh.
2 - Nguyễn Tường Quân
3 - Lê Ngọc Phương
4 - Phong Sĩ Nam
5 - Lê Minh Tuấn
6 - Hồ Ngọc Hùng
7 - Phạm Gia Liêm
8 - Chu Tam Dũng
9 - Lưu Đình Cần
1 - Nguyễn Thành Tươi
2 - Nguyễn Tường Quân
3 - Lê Ngọc Phương
1 - Nguyễn Kiến Hoàng Minh
2 - Lưu Đình Cần
3 - Thái Hoàng Việt
HIST - GÉO - SCIENCESPHÁP-VĂNARITHMETIQUES
1 - Lưu Đình Cần
2 - Lê Ngọc Phương
3 - Chu Tam Dũng
1 - Nguyễn Tường Quân
2 - Hồ Ngọc Hùng
3 - Lê Minh Tuấn
1 - Nguyễn Thành Tươi
2 - Phong Sĩ Nam
3 - Lê Minh Tuấn
65-9e-5-ed
Hàng 6  
Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Đ. Hùng, Nguyễn Th. Tươi, Charles Khlaisang, Phạm H. Tuấn, Li Chao Lin, Huỳnh Ng. Sang, Ngô Th. Trương, Nguyễn Anh Tài, Nguyễn Đông Hải, Phú Trường Thiêm, Nguyễn Đức Hùng.
Hàng 5  
Vũ Đ. Thọ, Trần Quang Trí, Lưu Đình Cẩn, Đỗ Văn Minh, Trần Ph. Lợi, Lý Quý Tài, Phan Đ. Khuê, Đàm Quang Minh, Nguyễn T. Nam, Nghiêm Xuân Hoàng, Đỗ Đình Thắng, Lâm Trung Nghĩa.
Hàng 4  
Nguyễn Chí Công, Nguyễn T. Nam, Trần Q. Hoài, Nguyễn K. Lục, Hồ Ngọc Hùng, Trần Quang Nghĩa, Trần Quang Hãi, Hồ Như Cảnh, Nguyễn Văn Bông, Nguyễn K. Hoàng Minh, Ngô Xuân Lực, Trần Nguyên Hung.
Hàng 3  
Trần H. Quân, Đặng Quang Dũng, Phong S. Nam, Nguyễn Lê Sinh, Lê M. Tuấn, Trần C. Sơn, Trần Quang Huy, Nguyễn Đ. Vinh, Nguyễn Chí Minh, Hồ Hồng Hãi, Quan Kỳ Sang.
Hàng 2  
Trần T. Lộc, Nguyễn Văn Thắng, Chu Tam Dũng, Nguyễn D. Minh Dũng, Vương T. Dũng, Vương T. Dũng, Đoàn H. Điềm, Cao Gia Quang, Nguyễn K. Dũng, Đỗ H. Phước, Đỗ Quốc Cường.
Hàng 1  
Huỳnh T. Trí, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Ng. Phương, Phạm G. Liêm, Trương Tuấn, Trần Cao Phong, Trần Hồng Chương, Nguyễn Khắc Việt, Nguyễn H. Điếu, Trần Anh Tấn, Vũ Công Hoan.
previous Lớp 9ème 4Lớp 9ème 6 next