Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 9ème 6
previous Lớp 9ème 5
Ban khen danh dự
Huỳnh Khắc Hưng
GIẤY KHENKHẢO-HẠCHPHÁP-VĂN
1 - Châu Phan Minh.
2 - Nguyễn Hoàng
3 - Phạm Hoàng Trung
4 - Lê Trọng Nghĩa
5 - Lê Văn Hồng
6 - Võ Tấn Quốc
7 - Lê Bá Hùng
8 - Lý Đoàn Vương
9 - Hà Ngọc Thêm
1 - Huỳnh Khắc Hùng
2 - Phạm Hoàng Trung
3 - Nguyễn Hoàng
1 - Huỳnh Khắc Hưng
2 - Phạm Hoàng Trung
3 - Nguyễn Hoàng
GIÁO LÝARITHMETIQUESHIST - GÉO - SCIENCES
1 - Phạm Hoàng Trung
2 - Nguyễn Hoàng
3 - Quang Dũng
1 - Nguyễn Hoàng
2 - Hà Ngọc Thiện
3 - Châu Phan Minh
1 - Lê Văn Hồng
2 - Huỳnh Khắc Hưng
3 - Lê Bá Hùng
65-9e-6-ed
Hàng 6  
Joseph Iliou, Lê Văn Hồng, Nguyễn Anh Kiệt, Lý Đ. Vương, Đỗ H. Nghĩa, Trần H. Minh, Yahataly, Nguyễn Văn Tùng, Trương Nh. Ng. Thạch, Lê Bá Hùng.
Hàng 5  
Hồ Ngọc Bảo, Lê H. Phước, Nguyễn Đ. Tuấn, Châu Th. Lợi, Châu H. Đức, Trần Tất Bình, Antoine Vincent, Phạm X. Hiệp, Đặng Văn Phúc, Hồ H. Dũng, Nguyễn Thái Lâm.
Hàng 4  
Võ S. Đỉnh, Nguyễn Th. Đức, Võ S. Hùng, Võ T. Quốc, Hồng Văn Wa, message Trần T. Long, Trịnh K. Tài, Lưu Đ. Dũng, Võ Qu. Dũng, Trần Cao Tiến.
Hàng 3  
Lương Trung Việt, Châu Phan Minh, Nguyễn B. Việt, Trần B. Tuấn, Lương T. Huỳnh, Phạm Hg. Trung, Nguyễn Lg. Dũng, Nguyễn Ph. Vinh, Nguyễn T. Thông, Nguyễn Song Bằng, Trương Minh Chánh.
Hàng 2  
Đỗ Văn Minh, Nguyễn Anh Dũng, Vũ M. Cường, Lê T. L. Anh, Hà Ng. Thêm, Nguyễn Đ. Trường, Trương Q. Thành, Trương Quảng Đạt, Trương Q. Tuấn, Nguyễn Văn Thông.
Hàng 1  
Huỳnh Kh. Hưng, Lý Th. Long, Quách Văn Thành, message Addoul Aziz, Hoàng Minh, Nguyễn Hoàng, Quang Dũng, Ngô Văn Thọ, Võ Thái Bảo.

message Có tin nhắn

previous Lớp 9ème 5