Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 9ème 4
previous Lớp 9ème 3Lớp 9ème 5 next
Ban khen danh dự
Châu Hòa Bình
GIẤY KHENKHẢO-HẠCHARITHMETIQUES
1 - Trương Ngọc Thạch.
2 - Lê Văn Hùng
3 - Lâm Hoàng Sơn
4 - Ngô Hữu Thiện
5 - Trương Ngọc Bích
6 - Dương Qu. Hưng
7 - Ng. Thận Trọng
8 - Trịnh Ngọc Anh
9 - Hồ Văn Thông
1 - Châu Hòa Bình
2 - Lâm Hoàng Sơn
3 - Lê Văn Hùng
1 - Châu Hòa Bình
2 - Lâm Hoàng Sơn
3 - Ngô Hữu Thiện
GIÁO LÝPHÁP-VĂNHIST - GÉO - SCIENCES
1 - Ng Thận Trọng
2 - Lâm Hoàng Sơn
3 - Lê Văn Hùng
1 - Châu Hòa Bình
2 - Lê Văn Hùng
3 - Lâm Hoàng Sơn
1 - Châu Hòa Bình
2 - Lê Văn Hùng
3 - Ngô Hữu Thiện
65-9e-4-ed
Hàng 6  
Trần Văn Nhân, Vũ Đức Vụ, Lê Văn Hùng, Marcel Angino, Trịnh Ngọc Anh, Trang Kh. Hoàng, Tạ Th. Hâm, Vũ T. Nam, Nguyễn Văn Quang, Châu Hòa Bình, Lê Tr. Trung.
Hàng 5  
Lữ Anh Dũng, Lâm Hoàng Sơn, Châu Thanh Bình, Hồ Văn Thông, Hồ Th. Minh, Ngô S. Thành, Ngô H. Thiện, Bùi Đạt, Hồng M. Quan, Trần Đình Hòa, Chandammal Émile.
Hàng 4  
Lê Q. Trung, Phạm G. Thọ, Lê Phi, Vũ M. Thắng, Mai Hữu Tín, Trần Nh. Thuần, Nguyễn M. San, Lê Quang Trí, Nguyễn Văn Dũng, Lâm Q. Dũng, Đào Đ. Hiệp, Lâm Ng. Tấn.
Hàng 3  
Dương Quốc Hưng, Ngô Văn Quý, Lương Tấn Hoành, Vương Thiện Báu, Quách Minh, Nguyễn Anh Kiệt, Nguyễn T. Tài, message Chu Ngọc Lâm, Diệp H. Hiệp, Ngô M. Cực, Nguyễn Thận Trọng.
Hàng 2  
Nguyễn Ngọc Hùng Anh, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Th. Châu, message Dư Phước Lộc, message Nguyễn Văn Trung, Phạm Văn Thanh, Nguyễn H. Phong, Công Thế Hùng, Trần Văn Ngọc Sơn, Appolaire, message Lưu Hữu Ni, Nguyễn Q. Thắng.
Hàng 1  
Nguyễn Q. Trương, La Anh Tuấn, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Ng. Hạnh, Trương Ng. Bích, Trần Nh. Hải, Trần Cg. Dũng, Trương Ng. Thạch, Ngô Đ. Châu, Quách Ng. Cường, Ôn Như Xuân.

message Có tin nhắn

previous Lớp 9ème 3Lớp 9ème 5 next