Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 9ème 3
previous Lớp 9ème 2Lớp 9ème 4 next
Ban khen danh dự
Phạm Chí Hùng
GIẤY KHENKHẢO-HẠCHHIST - GÉO - SCIENCES
1 - Nguyễn Ngọc Hải.
2 - Nguyễn Hữu Huân
3 - Lê Ngọc Hải
4 - Phạm Duy Phước
5 - Vũ Bạch Long
6 - Nguyễn Thành Lâm
7 - Lâm Vi Dân
8 - Lê Ngọc Toản
9 - Phạm Hữu Nguyên
1 - Phạm Chí Hùng
2 - Nguyễn Hữu Huân
3 - Lê Ngọc Hải
1 - Phạm Chí Hùng
2 - Lê Ngọc Toản
3 - Nguyễn Hữu Huân
PHÁP-VĂNGIÁO LÝARITHMETIQUES
1 - Nguyễn Hữu Huân
2 - Phạm Chí Hùng
3 - Lê Ngọc Toản
1 - Phạm Chí Hùnh
2 - Lê Ngọc Toản
3 - Lê Ngọc Hải
1 - Phạm Chí Hùng
2 - Nguyễn Hữu Huân
3 - Nguyễn Hữu Văn
65-9e-3-ed
Hàng 6  
Hồ Công Thành, Nguyễn Hữu Văn, Phạm Ngọc Đăng, Lâm Vi Dân, Nguyễn Bác Ái, Nguyễn Chu Quang, message Lưu Khắc Chương, message Addoul Aziz, Lê Ngọc Đông, Trần M. Triết, Trần H. Đức, Phạm Chí Hùng.
Hàng 5  
Võ Công Danh, Nguyễn Hữu Huân, Đào D. Công, Lê Bá Hùng, Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Xuân, Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Hữu Nguyên, Nguyễn Th. Châu, Nguyễn Đình Bửu, Nguyễn Phùng Châu.
Hàng 4  
Nguyễn Nam Nhựt, Lê Quang Hòa, Nguyễn Tr. Tâm, Võ Văn Mười, Trần Anh Dũng, Lương Th. Lâm, Diệp Đạt, Phạm Duy Phước, Phạm Văn K. Thu, Hà C. Chảy, Trần Duy Thiết, Lưu Khắc Thành.
Hàng 3  
Louis Bernard Huỳnh, Nguyễn M. Sang, Lê Ng. Hải, Phạm Thuyên, Thái Tr. Chinh, Trương Vũ Hùng, Trương Trọng Bửu, Hoàng Anh Dũng, Lại Ng. Dũng, Vũ Hoàng Dũng, Lê Ngọc Toản, Nguyễn Ngọc Hóa.
Hàng 2  
Nguyễn Ng. Hải, Phạm Quang Hải, Lê T. Thành, Bùi X. Trí, Nguyễn Ph. Hậu, Lê Anh Dũng, Trương Anh Dũng, Nguyễn Th. Lâm, Lê Văn Mạnh, Lê Ngọc Công, Trần Huy Thường.
Hàng 1  
Huỳnh T. Kiệt, Cao Triều Đức, Vũ Bạch Long, Hinh T. Huy, Nguyễn M. Tuấn, Nguyễn H. Luân, Nguyễn Th. Phương, Trần Qu. Hùng, Phạm Q. Vinh, Vũ Đức Minh.

message Có tin nhắn

previous Lớp 9ème 2Lớp 9ème 4 next