Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 9ème 2
previous Lớp 9ème 1Lớp 9ème 3 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Hoài Vân
GIẤY KHENKHẢO-HẠCHGIÁO LÝ
1 - Nguyễn Duy Bằng.
2 - Đỗ Mạnh Hùng
3 - Bùi Xuân Tùng
4 - Phạm Trịnh Cường
5 - Nguyễn Thành Minh
6 - Huỳnh Cao Đệ
7 - Nguyễn Ngọc Sơn
8 - Nguyễn Thanh Trí
9 - Lê Minh Thái
1 - Nguyễn Hoài Vân
2 - Đỗ Mạnh Hùng
3 - Bùi Xuân Tùng
1 - Nguyễn Hoài Vân
2 - Huỳnh Lâm Như
3 - Đỗ Mạnh Hùng
PHÁP-VĂNARITHMETIQUESHIST - GÉO - SCIENCES
1 - Nguyễn Hoài Vân
2 - Bùi Xuân Tùng
3 - Đỗ Mạnh Hùng
1 - Nguyễn Hoài Vân
2 - Phạm Thế Thái
3 - Đỗ Mạnh Hùng
1 - Đỗ Mạnh Hùng
2 - Huỳnh Cao Đệ
3 - Nguyễn Thanh Trí
65-9e-2-ed
Hàng 6  
Đoàn Ph. Duy, Nguyễn Lg. Khánh, Huỳnh Q. Minh, Phạm Đ. Nam, Nguyễn Tr. Giang, message Nguyễn Ngọc Bảo, Nguyễn Văn Lâm, Huỳnh Cao Đệ, Bùi X. Tùng, Trương Quang Trí, Nguyễn H. Vân, Đỗ Mạnh Hùng.
Hàng 5  
Nguyễn Đ. Bằng, Phạm X. Hưng, Đặng Ng. Hùng, Vương Kiến Thành, Nguyễn Kh. Văn Lễ, Nguyễn X. Loan, Trương H. Lễ, Nguyễn Th. Minh, Phạm Tr. Cường, Trầm Mậu Công, Trịnh H. Nhân.
Hàng 4  
Vũ Lâm, Nguyễn T. Tước, Jean Ciaude Dubois, Trương Thanh Gia, Võ D. Phương, Cao Đăng Hoàng, Nguyễn H. Bình, Võ Đ. Phương, Nguyễn H. Phước, Tạ Quang Chí, Đinh Tiến Nam, Nguyễn Văn Bình.
Hàng 3  
Phạm H. Lành, Lê Quang Hội, Đinh Mạnh Chí, Nguyễn Danh, Trần Ng. Tuấn, Hồng Phi Lân, Nguyễn Nam Hải, Phan Q. Thành, Tăng Minh Giám, Huỳnh L. Phú, Nguyễn Th. Trí, Nguyễn Th. Long.
Hàng 2  
Ngô Nh. Huy, Ngô Quang Đạt, Nguyễn Ph. Đạt, Nguyễn Ph. Khải, Lê M. Thái, Nguyễn Th. Lân, Ngô Nh. Hiền, Hứa Ch. Thắng, Trần Lục Sanh, Nguyễn Đ. Hùng, Nguyễn Văn Lộc, Đỗ Ph. Quỳnh, Nguyễn C. Phúc.
Hàng 1  
Nguyễn H. Cầu, Vũ Th. Hiệp, Dương Tuấn Khanh, Trần Q. Tuấn, Nguyễn Ng. Sơn, Nguyễn M. Thông, Ngô H. Dũng, Phạm Th. Thái, Nguyễn Th. Hùng, Phạm C. Thành, Đoàn Anh Tú.

message Có tin nhắn

previous Lớp 9ème 1Lớp 9ème 3 next