Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 9ème 1
Lớp 9ème 2 next
Ban khen danh dự
Trần Phúc Hậu
GIẤY KHENKHẢO-HẠCHHIST - GÉO - SCIENCES
1 - Đào Minh Trí
2 - Nguyễn Hữu Đức
3 - Nguyễn Sơn Hiếu
4 - Lý Hùng Nam
5 - Nguyễn Quốc Dũng
6 - Trần Trung Chánh
7 - Đỗ Hoàng Long
8 - Lê Quang Toàn
9 - Nguyễn Đình Hùng
1 - Trần Phúc Hậu
2 - Nguyễn Hữu Đức
3 - Nguyễn Sơn Hiếu
1 - Nguyễn Thiện Tân
2 - Nguyễn Sơn Hiến
3 - Trần Phúc Hậu
GIÁO LÝPHÁP-VĂNARITHMETIQUES
1 - Trần Phúc Phúc
2 - Nguyễn Sơn Hiến
3 - Đỗ Hoàng Long
1 - Trần Phúc Hậu
2 - Nguyễn Hữu Đức
3 - Nguyễn Thiện Tâm
1 - Nguyễn Chí Hiếu
2 - Lý Hùng Nam
3 - Trần Trung Chánh
65-9e-1-ed
Hàng 6  
Nguyễn Th. Tâm, Trần Tiến Nam, Lương Anh Tuấn, Tống Ph. Đức, Lâm Văn Cần, Nguyễn M. Sơn, Nguyễn Ch. Hiếu, Phạm Hg. Quân, Huỳnh Đ. Lưu, Cao B. Kỳ, Lâm Th. Chung.
Hàng 5  
Đào Minh Trí, Nguyễn Văn Tý Médard, Trần Trung Chánh, Tăng Đức Hòa, Nguyễn B. Da, Trần Quang Bình, Nguyễn Văn Cường, Trịnh Lâm Lộc, Nguyễn B. Hiền, Nguyễn Qu. Hùng, Lý Hùng Nam, Nguyễn Hoàn Liêm.
Hàng 4  
Phạm Hoàng Lâm, Phạm Gia Thành, Châu Quang Trung, Phan Quốc Dũng, Lâm Chí Huy, Hui Bon Hoa, Nguyễn Sơn Hiền, Nguyễn Thanh Đạm, Nguyễn Đình Hùng, Trần Khánh Hồng, Mai Công Phong.
Hàng 3  
Trần Phúc Hậu, Phan Hoàng, Đỗ Hoàng Long, Lưu Phước Hải, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Công Minh, Nguyễn Dân Tâm, Hồ Đình Phát, Vũ Hùng Lân, Nguyễn Ngọc Long, Lữ Minh Hải, Khuất Việt Hùng.
Hàng 2  
Bùi Đắc Dũng, Nguyễn Mạnh Trí, Hoàng Trọng Tuấn, Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Văn Tý Sébastien, Nguyễn Thế Thanh, Trịnh Viết Đồng, Lê Quang Toàn, Trần Văn Hương, Ngô Thiện Hào, Lương Hữu Sáng, Vương Minh Chính.
Hàng 1  
Lê Phú Dũng, Nguyễn Thanh Ngôn, Lê Chí Đinh, Nguyễn Thiện Mỹ, Lê Phú Hiếu, Nguyễn Hữu Tường, Trần Ngọc Hiếu, Nguyễn Ngọc Quang, Nguyễn Chí Đức, message Nguyễn Văn Chương.

message Có tin nhắn

Lớp 9ème 2 next