Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 8ème 3
previous Lớp 8ème 2Lớp 8ème 4 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Đăng Khánh
GIẤY KHENKHẢO-HẠCHPHÁP-VĂN
1 - Roger Triệu.
     Huỳnh Trung Trí
2 - Lê Kim Phước
3 - Hồ Vĩnh Thanh
4 - Bùi Ngọc Minh
5 - Bùi Anh Tuấn
6 - Nguyễn Hữu Luận
7 - Tô Kiến Hoa
8 - Trương Hiểu Minh
9 - Nguyễn Văn Thảo
1 - Nguyễn Đăng Khánh
2 - Lê Kim Phước
3 - Hồ Vĩnh Thanh
1 - Nguyễn Đăng Khánh
2 - Bùi Anh Tuấn
3 - Lê Kim Phước
GIÁO LÝARITHMETIQUESHIST - GÉO - SCIENCES
1 - Bùi Xuân Anh Dũng
2 - Lê Kim Phước
3 - Trần Hữu Thọ
1 - Nguyễn Đăng Khánh
2 - Hồ Vĩnh Thanh
3 - Bùi Anh Tuấn
1 - Hồ Vĩnh Thanh
2 - Nguyễn Đăng Khánh
3 - Lê Kim Phước
65-8e-3-ed
Hàng 6  
Trần H. Thọ, Nguyễn Đ. Khánh, Nguyễn H. Tuấn, message La Quốc Tuấn, Roger Triệu, Tô K. Hoa, Lê Ph. Danh, Lê Quang Trung, Huỳnh M. Hoàng, Hà M. Quang.
Hàng 5  
Bùi X. Trường, Bùi Anh Tuấn, Huỳnh Khá Vọng, Trương H. Minh, Bùi Ngọc Minh, Hồ Thanh Nhã, Nguyễn Th. Liêm, Hà Tr. Tuân, Lê Đ. Tuấn, Tiền Th. Tường, Lê Văn Điệp.
Hàng 4  
Lê Ngọc Châu, Phạm Văn Thông, Nguyễn H. X. Quang, Đỗ B. Việt, Lý Lg. Long, Nguyễn Tr. Liên, Huỳnh K Quang, Lã Ph. Hoàng, Huỳnh Tr. Trí, Lâm Q. Định, Tôn Th. Dũng.
Hàng 3  
Nguyễn N. Hưng, Nguyễn Q. Thái, Hồ Văn Thanh, Trần T. Lộc, Huỳnh Kh. Tấn, Phạm Văn Việt, Nguyễn Văn Thảo, Trần D. Quân, Nguyễn T. Toàn, Trần H. Nghiệp, Thái Văn Tuấn.
Hàng 2  
Trần Ng. Anh Văn, Nguyễn H. Luận, Lê Kim Phước, Ngô Quang Đức, Lê H. Thành, Đỗ Văn Cương, Bùi X. Anh Dũng, Lê T. Nam, Lê Đ. Việt, Lương Minh Trí.
Hàng 1  
message Ôn Thế Hùng, Nguyễn Văn Chánh, Nguyễn H. Cương, Lê X. Trương, Jean Paul Huỳnh, Nguyễn Ng. Sơn, Trần G. Lộc, Hà Mai Tuấn, Trần Tấn Hưng.

message Có tin nhắn

previous Lớp 8ème 2Lớp 8ème 4 next