Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 8ème 2
previous Lớp 8ème 1Lớp 8ème 3 next
Ban khen danh dự
Trần Văn Long
GIẤY KHENARITHMETIQUESHIST - GÉO - SCIENCES
1 - Nguyễn Chính Trực.
2 - Thân Đức Trí
3 - Ngô Hùng Việt
4 - Tô Tiến Đạt
5 - Ngô Hùng Tín
6 - Trương Vinh Hiền
7 - Cao Gia Phước
8 - Lý Tấn Hưng
9 - Nguyễn Thế Hùng
1 - Trần Văn Long (A)
2 - Ngô Hùng Tín
3 - Thân Đức Trí
1 - Trần Văn Long (A)
2 - Ngô Hùng Việt
3 - Thân Đức Trí
KHẢO-HẠCHGIÁO LÝPHÁP-VĂN
1 - Trần Văn Long (A)
2 - Thân Đức Trí
3 - Ngô Hùng Việt
1 - Lý Tấn Hưng
2 - Cao Gia Phước
1 - Ngô Hùng Việt
2 - Trần Văn Long (A)
3 - Thân Đức Trí
65-8e-2-ed
Hàng 7  
Quách Hồng Hải, Trần Th. Dũng, Lưu Đ. Phước, Uông T. Thành, Huỳnh M. Ngọc, Hoàng Văn Phúc, Thân Đức Trí, Ngô Văn Khanh, Phan Tr. Phát.
Hàng 6  
Nguyễn Mi Sang, Tạ K. Tân, Châu Kinh Luân, Trần Thành, Lê Văn Doanh, Trần H. Bình, Cao Gia Phước, Vũ Nhân, Lippi Willfried.
Hàng 5  
Kishor Mayekar, Lê Cg. Phú, Nguyễn H. Sơn, Ngô H. Tín, Nguyễn T. Phước, Trần G. Tường, Ta Tek Khon, Lý T. Hưng, Đan Đ. Hùng, Lê M. Kiều.
Hàng 4  
Nguyễn Kh. Phúc, Nguyễn Ngọc Chung, Trần Văn Long, message Phạm Văn Chứ, Trần Th. Hiền, Nguyễn Th. Hùng, Ngô H. Việt, Trần D. Sĩ, Hà Minh Châu, Phan T. Kiệt.
Hàng 3  
Bùi Tr. Thường, Trương Vinh Hiển, Nguyễn Tuấn, Nguyễn Bá Huỳnh, Đặng Ngọc Hòa, Phan Quang Ánh, Trần Văn Khôi, Nguyễn Roger, Nguyễn M. Sơn, Lưu Văn Thanh.
Hàng 2  
Bùi Đình Cầu, Trần Văn Long, Trần Ng. Thảo, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Th. Sơn, Nguyễn Mh. Mân, Nguyễn Th. Hùng, Tô Tiến Đạt, Phạm Th. Minh.
Hàng 1  
Nguyễn Thái Bạch, Nguyễn Ch. Trực, Trần Tr. Sơn, Nguyễn Tr. Khiêm, Trần G. Phan, Phạm Ph. Lộc, Nguyễn Ph. Thiện, Nguyễn Văn Quang.

message Có tin nhắn

previous Lớp 8ème 1Lớp 8ème 3 next