Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 8ème 1
Lớp 8ème 2 next
Ban khen danh dự
Huỳnh Thiện Thanh
GIẤY KHENKHẢO-HẠCHGIÁO LÝ
1 - Lương Tấn Phú
2 - Huỳnh Kim Ngân
3 - Huỳnh Tấn Tài
4 - Lạc Thảo
5 - Ngô Sơn Lâm
6 - Hồ Ngọc Học
7 - Trần Kim Thạch
8 - Phạm Văn Tâm
9 - Trần Trung Đức
1 - Lý Văn Nga
2 - Huỳnh Thiện Thanh
3 - Huỳnh Kim Ngân
1 - Hồ Như Ngọc
2 - Huỳnh Kim Ngân
3 - Huỳnh Tấn Tài
PHÁP-VĂNARITHMETIQUESHIST - GÉO - SCIENCES
1 - Huỳnh Tấn Tài
2 - Lý Văn Nga
3 - Huỳnh Thiện Thanh
4 - Huỳnh Kim Ngân
1 - Lý Văn Nga
2 - Huỳnh Thiện Thanh
3 - Huỳnh Kim Ngân
1 - Lý Văn Nga
2 - Lạc Thảo
3 - Đỗ Minh Tâm
65-8e-1-ed
Hàng 7  
message Nguyễn M. Châu, message Nguyễn Th. Sơn, message Lý Văn Nga, message Nguyễn Văn Rất, message Trương G. Quân, message Trần Tr. Đức, message Trương S. Tài, message Thái Thành Dân, message Trần B. Chương, message Trần Ngọc Sơn.
Hàng 6  
message Lâm D. Hiếu, message Nguyễn Đ. Phúc, message Lê Ph. Hậu, message Huỳnh Th. Thanh, message Diệp Th. Hải, message Hồng Văn Đạt, message Võ Văn Nghĩa, message Dương Tuấn Kiệt, message Đào Hữu Giao.
Hàng 5  
message Nguyễn Văn Đ. Tuấn, message Trần Văn Út, message Vinh Quang, message Ngô Sơn Lâm, message Lê Phát Vĩnh, message Bùi Đức Đạt, message Trương Sĩ Đại, message Phạm M. Tâm, message Nguyễn H. Dũng.
Hàng 4  
message Phạm Ng. Khương, message Nguyễn Văn Hạnh, message Huỳnh T. Tài, message Lê Ph. Khánh, message Đỗ T. Dũng, message Huỳnh B. Tiên, message Huỳnh K. Ngân, message Phan Q. Chí Hiếu, message Tăng H. Thành.
Hàng 3  
message Đồng Đức Trọng, message Lê Hoàng Long, message Trần Văn Thành, message Đỗ Minh Tâm, message Phạm Th. Danh, message Nguyễn M. Hải, message Lâm Anh Tuấn, message Lạc Thảo, message Trần K. Thạch.
Hàng 2  
message Lê Ph. Hùng, message Trịnh Văn Dũng, message Tô Công Trường, message Nguyễn M. Thoại, message Tôn Th. Q. Tuấn, message Lâm Hoàng Tùng, message Nguyễn K. Minh, message Châu Văn Sử, message Trần Đ. Hòng.
Hàng 1  
message Nguyễn Anh Tài, Đăng Công Thành, message Nguyễn Ch. Hùng, message Nguyễn Tr. Hỹ, message Đỗ Đ. Dũng, message Nguyễn H. Sơn, message Phan Bộ An, message Phạm Văn Tâm, message Nguyễn T. Hải.

message Có tin nhắn

Lớp 8ème 2 next