Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 7ème 2
previous Lớp 7ème 1Lớp 7ème 3 next
Ban khen danh dự
Cao Tấn Sĩ
GIẤY KHENKHẢO-HẠCHPHÁP-VĂN
1 - Trần Quốc Bình.
2 - Lâm Thành Đạt
3 - Nguyễn Phan Long
4 - Đặng Văn Đức
5 - Phạm Văn Tùng
6 - Nguyễn Hữu Thạnh
7 - Huỳnh Kim Tài
8 - Hà Ngọc Đính
9 - Trần Thuấn
1 - Cao Tấn Sĩ
2 - Lâm Thành Đạt
3 - Nguyễn Phan Long
1 - Lâm Thành Đạt
2 - Nguyễn Phan Long
3 - Cao Tấn Sĩ
HIST - GÉO - SCIENCESGIÁO LÝARITHMETIQUES
1 - Cao Tấn Sĩ
2 - Nguyễn Hữu Hinh
3 - Lâm Thành Đạt
1 - Trần Hoàng Tâm
2 - Phan Đình Thông
3 - Nguyễn Phan Long
1 - Hà Ngọc Đính
2 - Nguyễn Phan Long
3 - Phạm Văn Tùng
65-7e-2-ed
Hàng 7  
Lai Đức Phước, Võ P. Long, Trần H. Tâm, Hồ Chiêm Khôi, Bùi Văn Thành, Dương Ch. Hy, Lý Th. Long, Nguyễn D. Tiệp, Ph. H. Phong, Nhan Th. Vinh.
Hàng 6  
Trần Đ. Tuấn, Lê Tr. Dũng, Trịnh Q. Bình, Barrelet Marcel, Nguyễn Ph. Long, Vũ Long, message Bùi Độ, Trần M. Chiến, Ele Reynier.
Hàng 5  
Hà Ng. Đinh, Huỳnh C. Chương, Nguyễn Văn Phú, Phan Ng. Thiện, Nguyễn Dương, Nguyễn Tiến, Trần Anh Kiệt, Ninh C. Tâm, Lê Th. Công, Ph. Đ. Thông.
Hàng 4  
Quách Đ. Thạnh, Nguyễn Văn Tranh, Nguyễn Văn Tuấn, Tạ B. Hoàng, Ph. Văn Tùng, Cao T. Sĩ, Huỳnh N. Khánh, Đặng Văn Đức, Ngô Tr. Thành, Trần T. Quốc.
Hàng 3  
Đoàn Văn Nguyên, Trần M. Đức, Dương Ng. Long, Ông Tr. Cang, Michel Chandamal, Trần Thuấn, Nguyễn Văn Lý, Vũ Đình Huân, Lê Ph. Cường, Ph. Ng. Thạch.
Hàng 2  
Nguyễn H. Hinh, Nguyễn D. Nam, Mai Sĩ Lực, Nguyễn Th. Anh Tuấn, Trần Văn Quang, Nguyễn M. Khải, Lâm Th. Đạt, Ngô Văn Phận, Huỳnh K. Tài, Lê H. Thiện.
Hàng 1  
Nguyễn T. Lập, Đinh Quang Tấn, Bùi Đình Vinh, Trương Văn Hai, Dương Văn Tài, Nguyễn Xuân Vũ, Lê Ph. Nhuận, Vũ Đ. Đức, Nguyễn H. Thạnh.

message Có tin nhắn

previous Lớp 7ème 1Lớp 7ème 3 next