Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 7ème 1
Lớp 7ème 2 next
Ban khen danh dự
Hoặc Cường
GIẤY KHENKHẢO-HẠCHGIÁO LÝ
1 - Lương Hữu Đại.
2 - Đoàn Văn Mạnh
3 - Võ Trung Tân
4 - La Quang Hòa
5 - Phạm Xuân Hảo
6 - Tống Ngọc Anh
7 - Trần Ngọc Chí
8 - Nguyễn Quang Hệp
9 - Nguyễn Bửu Long
1 - Đoàn Văn Mạnh
2 - Hoặc Cường
3 - Võ Trung Tân
1 - Đoàn Văn Mạnh
2 - Nguyễn Bửu Long
3 - Phạm Xuân Hảo
PHÁP-VĂNARITHMETIQUESHIST - GÉO - SCIENCES
1 - Nguyễn Quang Hiệp
2 - Đoàn Văn Mạnh
3 - Hoặc Cường
4 - Tống Ngọc Anh
1 - Hoặc Cường
2 - La Quang Hòa
3 - Trần Ngọc Chi
1 - Hoặc Cường
2 - Đoàn Văn Mạnh
3 - Trần Ngọc Chi
65-7e-1-ed
Hàng 6  
Nguyễn Văn Lộc, Phùng H. Lâm, Nguyễn Th. Nhơn, Lê Th. Sơn, Nguyễn Tr. Tuấn, Lê Cg. Hiếu, Lâm Trung Hiếu, Nguyễn Kh. Huy, René Favre, Hoặc Cương, Nguyễn N. Tiến.
Hàng 5  
Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Q. Bảo, Trần H. Nghĩa, Huỳnh B. Phú, Trần M. Châu, Phạm X. Hảo, Tạ Quang Minh, Lương H. Đại, Phạm X. Vũ, Tống Ng. Anh.
Hàng 4  
Phạm Nh. Long, Nguyễn Ng. Thành, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Khanh, Phạm Anh Tài, Nguyễn Đ. Toàn, Nguyễn K. Hg. Long, Nguyễn Anh Triệu, Trần Đ. Thạc, Võ Anh Trung, Trương Ng. Danh.
Hàng 3  
Nguyễn Q. Hiệp, Đoàn Văn Mạnh, Phạm B. Hùng, Nguyễn H. Thủy, Lý B. Vinh, Nguyễn C. Bô, Ngô Q. Thắng, Nguyễn Văn Cần, Huỳnh T. Minh, Phạm M. Tường, Nguyễn Quang Bính.
Hàng 2  
Lê M. Lợi, Nguyễn Văn Hiệp, Tăng M. Bửu, Quách Ng. Dũng, Abdul Karim, Chung Văn Phước, Phạm X. Hảo, Nguyễn Ng. Hải, Nguyễn Tr. Thiên, Nguyễn Tr. Thăng, Lê Nh. Kha, Võ Tr. Tân.
Hàng 1  
Đặng Anh Ninh, Nguyễn B. Long, Trần Ng. Chí, La Quang Hòa, Hoàng Văn Trường, Ngô H. Pha, Nguyễn H. Duật, Trương M. Trí, Trịnh Ng. Hùng, Phạm Văn Thạch, Lê M. Tiến.
Lớp 7ème 2 next