Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 7ème 3
previous Lớp 7ème 2
Ban khen danh dự
Võ Phước Lộc
GIẤY KHENKHẢO-HẠCHHIST - GÉO - SCIENCES
1 - Lê Hoàng Tĩnh.
2 - Mai Sĩ Tấn
3 - Nguyễn Quốc Tùng
4 - Nguyễn Tường Quang
5 - Chế Công Thành
6 - Phạm Đại Vinh
7 - Lý Hưng Phụng
8 - Mai Công Liệt
9 - Lê Trung Vinh
1 - Võ Phước Lộc
2 - Mai Sĩ Tấn
3 - Nguyễn Quốc Tùng
1 - Mai Sĩ Tấn
2 - Nguyễn Tường Dũng
3 - Nguyễn Tường Quang
ARITHMETIQUESGIÁO LÝPHÁP-VĂN
1 - Lê Trung Vinh
2 - Mai Sõ Tấn
3 - Lý Hưng Phụng
1 - Nguyễn Quốc Tùng     Võ Phước Lộc
2 - Lý Hưng Phụng
3 - Nguyễn Hoàng Châu
65-7e-3-ed
Hàng 7  
Nguyễn H. Châu, Huỳnh Ng. Phụng, Nguyễn M. Đăng, Bùi D. Thưởng, Châu Văn Quang, Nguyễn M. Chính, Trần Tr. Tuấn, Phạm Ng. Tường, Nguyễn Văn René.
Hàng 6  
Đỗ Thăng, Mai Văn Lương, Đỗ Như Tùng, Hoàng Xuân Quang, Phùng H. Lương, Phạm Đ. Vinh, Phạm C. Khanh, Nguyễn Ng. Thành, Bùi D. Thành, Nguyễn Tr. Tiến.
Hàng 5  
Lê Văn Chánh, Lê Th. Sự, Huỳnh Kh. Tuấn, Nguyễn Văn Thành, Đặng Văn Phú, Trần T. Thinh, Ngô Vĩnh Truyền, Nguyễn Văn Thảo, Ngũ Vĩnh Phát, Nguyễn H. Nghĩa.
Hàng 4  
Bùi Ng. Quỳnh, Nguyễn Văn Châu, Trần Kh. Dư, Trần Q. Dũng, Nguyễn M. Hải, La Chí Cường, Trần Văn Tiến, Nguyễn Q. Tùng, Huỳnh Khánh, Hoàng Hùng, Hoàng Lê Tuấn.
Hàng 3  
Hoàng Văn Trí, Huỳnh Q. Kim, Lê Tr. Vinh, Trần H. Hớn, Cao M. Trí, message Phan Xuân Hồng, Mai Công Liệt, Nguyễn Đ. Cách, Đỗ Văn Quý, Phạm Ng. Lễ, Lôi Sĩ Giai.
Hàng 2  
Chu Ng. Tiến, Mai Sĩ Tấn, Lưu Th. Lợi, Lê Văn Trí, Nguyễn T. Quang, Lý H. Phụng, Hồ Đ. Hảo, Nguyễn Th. Tuấn, Lê H. Tĩnh, Nguyễn M. Dũng.
Hàng 1  
Tô Văn Ninh, Lê C. Hiến, Nguyễn Q. Bảo, Ngũ Văn Tài, Chế Công Thành, Tôn Thất Anh, Nguyễn T. Dũng, Nguyễn Văn Hùng, Phùng Quang Thiều, Võ Phát Lộc.

message Có tin nhắn

previous Lớp 7ème 2