Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 6ème 3
previous Lớp 6ème 2Lớp 6ème 4 next
Ban khen danh dự
Michel Chứ
KHẢO-HẠCHPHÁP-VĂNTHƯỜNG-THỨC
1 - Michel Chứ
2 - Trần Hữu Lộc
3 - Nguyễn Văn Thường
1 - Michel Chứ
2 - Phạm Thiên Niên
3 - Trần Hữu Quang
1 - Michel Chứ
2 - Nguyễn Văn Thường
3 - Trần Hữu Lộc
GIÁO LÝTOÁNSỬ ĐỊA
1 - Michel Chứ
2 - Lục Minh Yên
3 - Georges Virgitti
1 - Trần Kim Hùng
2 - Michel Chứ
3 - Lâm Phương Tú
1 - Trần Hữu Lộc
2 - Michel Chứ
3 - Võ Văn Sơn
ANH VĂNQUỐC-VĂN
1 - Michel Chứ
2 - Phan Văn Thượng
3 - Nguyễn Ngọc Huệ
1 - Đang Ngọc Quang
2 - Trần Hữu Lộc
3 - Michel Chứ
65-6e-3-ed
Hàng 6  
Lê T. Bền, Lục M. Yên, Phạm Th. Tuế, Trần H. Lộc, Lê Phát Ân, Jacques Dubois, Nguyễn Văn Thường, Bùi D. Đắc, Lê Th. Lập, Ph. Văn Liêu.
Hàng 5  
Nguyễn Ng. Trung, Lâm Phương Tú, Đ. Ng. Quang, Tạ K. Thái, Vũ Th. Cơ, Ch. B. Phẩm, Nguyễn Ngọc Huệ, Trần Văn Hai, Đỗ Th. Chương.
Hàng 4  
Nguyễn X. Vinh, Trần Ích Quốc, Ngô Văn Chức, Nguyễn H. Nhân, Trần M. Long, Nguyễn T. Dũng, L. Văn Trung, Ph. Văn Huệ, Lý T. Hồng, Nguyễn Văn Quý.
Hàng 3  
Đỗ X. Cần, Nguyễn Th. Long, Lộ C. Huệ, Nh. Văn Thượng, Nguyễn Văn Bền, Daniel Ng. P. Vọng, Ngô Q. Anh, Nguyễn Văn Hiệp, Trần K. Hùng, Nguyễn T. Hạnh.
Hàng 2  
Lê C. Nghiệp, Trần T. Nghĩa, Nguyễn M. Dũng, Ph. T. Niên, Jean Marie Chứ, H. Q. Phước, message Michel Chứ, Trần P. Hùng, Lê M. Thông, Võ Văn Sơn.
Hàng 1  
message Georges Virgirti, Nguyễn T. Mẫn, Võ D. Nghi, Lý Anh Kiệt, Lâm Q. Nghị, Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Văn Hùng, Trần H. Quang, Nguyễn H. Tri, Lương H. Hùng.

message Có tin nhắn

previous Lớp 6ème 2Lớp 6ème 4 next