Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 6ème 2
previous Lớp 6ème 1Lớp 6ème 3 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Bá Tòng
KHẢO-HẠCHPHÁP-VĂNTHƯỜNG-THỨC
1 - Nguyễn Bá Tòng
2 - Bùi Thiện
3 - Tạ Ánh Lê
1 - Trần Lộc
2 - Nguyễn Thanh Sĩ
3 - Tạ Ánh Lê
1 - Nguyễn Bá Tòng
2 - Nguyễn Thanh Sĩ
3 - Nguyễn Doãn Kỳ
GIÁO LÝTOÁNSỬ ĐỊA
1 - Nguyễn Bá Tòng
2 - Bùi Điện
3 - Tạ Ánh Lê
1 - Nguyễn Tấn Mỹ
2 - Ôn Văn Trung
3 - Tạ Ánh Lê
1 - Nguyễn Bá Tòng
2 - Nguyễn Doãn Kỳ
3 - Nguyễn Thanh Sĩ
ANH VĂNQUỐC-VĂN
1 - Nguyễn Bá Tòng
2 - Trần Lộc
3 - Bùi Điện
1 - Lương Lễ Cơ
2 - Nguyễn Bá Tòng
3 - Dương Đăng Long
65-6e-2-ed
Hàng 6  
Trần Văn Minh, Hạng Văn Hưng, Lý Tử Minh, Trần Quang Minh, Gaffour, Huỳnh Chấn Phúc, Vĩnh Hiếu, Phan Quang Liêm.
Hàng 5  
Huỳnh Kim Luân, Lê Duy Bảo, Trần Thế Hùng, Âu Dương Bình Du, Nguyễn Bá Tòng, Võ Minh Lộc, Trần Hữu Quang, Bùi Điện, Lương Lễ Cơ.
Hàng 4  
Nguyễn Minh Mẫn, Trần Lộc, Lương Đăng Long, Mạch Minh Hà, Phạm Anh Dũng, Nguyễn Minh Trọng, Tiêu Minh Nhân, Nguyễn Thành Sĩ, Ngô Thành Thân, Ôn Văn Trọng.
Hàng 3  
Trần Trí Huệ, Trần Cao Đức, Lâm Anh Dũng, Lưu Văn Hoàng, Phan Toàn Mỹ, Tạ Ánh Lê, Lê Trung Chánh, Chung Minh Thuận, Nguyễn Phúc Hảo Anh.
Hàng 2  
Trần Hoàng Long, Phan Quang Lộc, Nguyễn Đoàn Kỳ, Trần Minh Trí, Lâm Chấn Thời, Mai Hoàng Anh, Lê Anh Tuấn, Đỗ Sĩ Tiến, Phạm Như Mỹ, Nguyễn Anh Dũng.
Hàng 1  
Đoàn Long, Nguyễn Tấn Mỹ, Huỳnh Hữu Trí, Nguyễn Thành Lân, Trần Minh Hải, Trịnh Anh Tuấn, Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Quang Chiếu, Trần Trọng Cần.
previous Lớp 6ème 1Lớp 6ème 3 next