Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 6ème 1
Lớp 6ème 2 next
Ban khen danh dự
Trần Văn Hùng
KHẢO-HẠCHPHÁP-VĂNTHƯỜNG-THỨC
1 - Trần Văn Hùng
2 - Ferréro René
3 - Lê Phi Khanh
1 - Ferréro René
2 - Jean Marie Võ Văn
3 - Trương Trọng Đạt
1 - Trần Văn Hùng
2 - Huỳnh Sanh
3 - Lương Văn Tuấn
GIÁO LÝTOÁNSỬ ĐỊA
1 - Gérard Lương Văn Tuấn
2 - Antione Nguyễn Duy
3 - Lê Duy Hoàn
1 - Lê Phi Khanh
2 - Trần Văn Hùng
3 - Ferréro René
1 - Ferréro René
2 - Trương Trọng Đạt
3 - Huỳnh Sanh
ANH VĂNQUỐC-VĂN
1 - Antione Nguyễn Duy
2 - Louis Lưu Phúc Hậu
3 - Ferréro René
1 - Trần Văn Hùng
2 - Lê Phi Khanh
3 - Lưu Phúc Hậu
65-6e-1-ed
Hàng 6  
Võ X. Thông, Đoàn Hoan, Võ M. Cảnh, Lê Văn Thuận, Nguyễn Văn Lân, Nguyễn Đ. Thọ, Lê K. Hiệp, Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn T. Khoa, Nguyễn M. Hùng.
Hàng 5  
Đỗ D. Phương, Phạm Xuân An, Huỳnh Sanh, Trần M. Trường, Nguyễn Th. Nghiệp, Trần T. Đạt, Tăng L. Chương, Đ. M. Tâm, Lê Văn Thanh, Tăng Bưu.
Hàng 4  
Nguyễn B. Huấn, Bùi N. Thụy, Lê D. Hoàn, Hà H. Hoàng, Nguyễn Văn Trung, Võ P. Vinh, T. Văn Hùng, Hồ T. Long, Nguyễn T. Định, Nguyễn K. Tâm, Lưu H. Hiệp.
Hàng 3  
Ferréro René, D. Ng. Thuận, Trần M. Ngọc, Lê T. Trường, Lê P. Khanh, Nguyễn Th. Đức, L. Văn Lê, Trần H. Hưng, Nguyễn C. Cần, Lê Th. Nhơn.
Hàng 2  
H. K. Diệp, Nguyễn Văn Rồng, H. Th. Tâm, Nguyễn Duy, Nguyễn Văn Hội, Ph. T. Hiền, Nguyễn H. Minh, Nguyễn Đ. Tiến, Nguyễn H. Nam, Nguyễn N. M. Tâm.
Hàng 1  
Ch. Văn Hùng, Lưu P. Hậu, Nguyễn Anh Dũng, H. Đ. Chương, Vũ N. Đạt, Ph. Anh Linh, Nguyễn Văn Long, L. Văn Tuấn, Lâm Q. Minh, Jean Marie Võ Văn.
Lớp 6ème 2 next