Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 10ème 4
previous Lớp 10ème 3Lớp 10ème 5 next
Ban khen danh dự
Đào Văn Thảo
KHẢO-HẠCHLECTUREPHÁP-VĂN
1 - Đặng Đình Quốc Bảo
2 - Ngô Gia Phước
3 - Quách Vĩnh Kiệt
1 - Trương Như Ngọc Giao
2 - Nguyễn Ngọc Ấn
3 - Phạm Đức Thắng
1 - Đặng Đình Quốc Bảo
2 - Đào Văn Thảo
3 - Quách Vĩnh Kiệt
GIÁO LÝTẬP VIẾTCALCUL
1 - Đặng Đình Quốc Bảo
2 - Ngô Gia Phước
3 - Nguyễn Quang Trung
1 - Lâm Thanh Hòa
2 - Nguyễn Thanh Giang
3 - Lý Công Tâm
1 - Đào Văn Thảo
2 - Nguyễn Quang Trung
3 - Ngô Gia Phước
65-10e-4-ed
Hàng 5  
message Đinh Hoài Bắc, N. B. Phúc, N. Văn Hùng, T. M. Thọ, C. M. Lai, Đặng Đình Quốc Bảo, H. Vincent, H. K. Lân, message Lai Hữu Phước, N. N. Hùng, N. T. Giang, P. T. Thành.
Hàng 4  
P. T. Hiếu, Trương Như Ngọc Giao, T. T. Nghĩa, H. H. Trí, P. Đ. Thắng, N. Văn T. Tú, N. Đ. Thanh, B. M. Phước, N. M. Định, Q. Văn Kiệt, V. Khoa.
Hàng 3  
H. Q. Tiết, L. T. Phong, T. C. Đức, V. H. Cường, Đ. Q. Lâm, Đ. Đ. Thắng, N. Q. Trung, N. T. Dũng, V. Đ. Lâm, T. Văn Tuấn, Ham Sam Ann, message Lư Ứng Giai.
Hàng 2  
T. C. Thiện, P. Q. Minh, P. H. Tâm, V. T. Minh, T. K. Vay, N. G. Phước, N. Đ. Hoàng, Đ. Văn Thảo, N. Q. Thịnh, L. C. Tâm, L. H. Trí, T. C. Khanh.
Hàng 1  
Đ. T. Dũng, V. B. Linh, N. P. Thọ, L. Văn Đồng, N. Đ. Quang, T. T. Hưng, H. Văn Trung, Đ. Đ. Quang, T. Văn T. Sơn, Bùi Hữu Phước, N. N. Ấn, N. N. Sĩ.

message Có tin nhắn

previous Lớp 10ème 3Lớp 10ème 5 next