Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 10ème 3
previous Lớp 10ème 2Lớp 10ème 4 next
Ban khen danh dự
Trần Phú Hòa
GIẤY KHENKHẢO-HẠCHPHÁP-VĂN
1 - Dương Hải Từ
2 - Đồng Trung Đông
3 - Trần Phú Hòa
4 - Trần Chí Hồng
5 - Nguyễn Quý Long
6 - Nguyễn Chí Hùng
7 - Bùi Quốc Minh
8 - Nguyễn Quốc Nam
9 - Trần Minh Kim Nhật
1 - Trần Phú Hòa
2 - Trần Minh Kim Nhật
3 - Trần Anh Tuấn
1 - Trần Phú Hòa
2 - Trần Anh Tuấn
3 - Trần Chí Hồng
LECTUREGIÁO LÝCALCUL
1 - Nguyễn Quý Long
2 - Trần Thiên Thanh
3 - Nguyễn Quốc Nam
1 - Đinh Xuân Thái
2 - Đỗ Cát Tường
3 - Nguyễn Mạnh Hùng
1 - Trần Minh Kim Nhật
2 - Dương Hải Trừ
3 - Đồng Trung Đông
TẬP VIẾT
1 - Nguyễn Đức Trí
2 - Nguyễn Hữu Công
3 - Lâm Thành Phương
65-10e-3-ed
Hàng 6  
T. P. Hòa, Đ. T. Đông, L. P. Tấn, H. S. Tùng, Ph. Văn An, N. Q. Nam, Ô. T. Thảo, L. T. Phương, N. Q. Tuấn, T. Anh Tuấn, N. H. Công.
Hàng 5  
V. N. Lễ, T. M. Nhựt, N. S. Hải, N. C. Hùng, K. Anh Dũng, T. C. Hồng, T. T. Lâm, N. Anh Minh, L. Q. Hùng, B. Q. Minh, Đ. N. Sơn, N. B. Trung.
Hàng 4  
T. H. Quang, Đ. Q. Tấn, L. Q. Vinh, T. K. Thông, N. T. Hải, Đ. C. Thông, N. T. Hải, Đ. C. Tường, Đ. Q. Dũng, Vũ Tuấn, N. Q. Bảo, N. Anh Dũng, message Hà Thành Côn, T. Ng. Hồng.
Hàng 3  
Đ. X. Thái, D. H. Trừ, V. C. Danh, P. T. Hưng, D. Đ. Hiến, L. T. Đăng, N. T. Quân, L. T. Hiệp, P. Q. Hưng, T. T. Thành, T. T. Chinh, N. B. Khôi.
Hàng 2  
T. M. K Nhật, P. Văn Dũng, D. T. Trí, P. T. Bảo, P. Đ. Phú, H. M. Ngọc, Lê Đình Mảnh, T. T. Kinh, T. Anh Kiệt, N. M. Hùng, N. N. Phụng, T. Văn Thấm.
Hàng 1  
J . C. Schoefer, T. B. Minh, Quách Ngụy Vũ, N. Q. Long, N. Đ. Khiêm, H. K. Sơn, T. H. Phi, H. P. Thọ, L. T. Huỳnh, Đ. X. Dương, V. T. Minh.

message Có tin nhắn

previous Lớp 10ème 2Lớp 10ème 4 next