Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 10ème 2
previous Lớp 10ème 1Lớp 10ème 3 next
Ban khen danh dự
Hồ Phước Thành
GIẤY KHENKHẢO-HẠCHPHÁP-VĂN
1 - D. V. Quang Thành.
2 - Hà Tường
3 - Đỗ Đinh Hoàng
4 - Trần Thanh Hải
5 - Đinh Hiếu
6 - Vũ Thiện Trí
7 - Hồ Minh Tâm
8 - Vũ Hải
9 - Mã Tấn Dũng
1 - Hà Tương
2 - Hồ Minh Tâm
3 - Đỗ Đình Hoàng
1 - Hồ Phước Thành
2 - Đỗ Đình Hoàng
3 - Đinh Hiếu
LECTUREGIÁO LÝCALCUL
1 - Hồ Phước Thành
2 - Nguyễn Đình Hoan
3 - Vũ Hải
1 - Đỗ Đình Hoàng
2 - Nguyễn Duy Tuấn
3 - Phạm Nguyễn Nghiêm
1 - Trần Thanh Hải
2 - Đinh Hiếu
3 - Hà Tương
TẬP VIẾT
1 - Vũ Thiện Trí
2 - Hồ Phước Thành
3 - Nguyễn Duy Tuấn
65-10e-2-ed
Hàng 6  
L. Q. Ẩn, Nguyễn Nam, Đ. Hiếu, Trần C. Quang, L. M. Trí, L. P. Hiền, Trần Văn Hùng, L. Văn Tường, D. Văn Q. Thành, N. H. Sơn, N. D. Tuấn, Biện Phước Lợi.
Hàng 5  
Tạ Thạch Vương, Ph. N. Nghiêm, B. Q. Phúc, B. Ng. Dũng, Trần Văn Thiện, P. T. Tài, Đ. X. Cường, M. T. Dũng, L. Q. Liêm, L. Q. Hùng, Kỳ Tổng Hợp, Nguyễn N. Huân.
Hàng 4  
Hồ M. Tâm, Bùi Khắc Hào, message Trần Quốc Bảo, T. P. Sơn, T. Đ. Huy, M. Anh Tuấn, T. Đ. Thọ, N. K. Dũng, Lý Đ. Hùng, T. T. Thủy, Vũ. T. Trí, Võ Văn Việt.
Hàng 3  
P. T. Nhứt, Nguyễn T. Hùng, Nguyễn Bá Tùng, Nguyễn B. Trung, message Nguyễn Linh Bằng, Nguyễn Đ. Hoan, T. T. Lý, L. T. Trung, L. Ng. Tuân, M. T. Phát, Nguyễn C. Mỹ, L. C. Danh, Nguyễn Đ. Hưng.
Hàng 2  
Võ M. Thông, Nguyễn Q. Hùng, L. Ng. Tuyền, Vũ K. Cường, Đ. K. Niên, Trần T. Trung, L. P. Thanh, Ph. Đ. Thắng, Tôn Thất Quốc Anh, Hồ P. Thành, Nguyễn P. Phán, T. M. Hải.
Hàng 1  
Nguyễn N. Thơ, Hà Tường, Lê N. Tuấn, Trần T. Hải, Đ. T. Dũng, Nguyễn Văn Mỹ, Đ. Đ. Hoàng, Ph. N. Sơn, message Hồ Mộng Hùng, L. T. Trung, Ph. T. Thái.

message Có tin nhắn

previous Lớp 10ème 1Lớp 10ème 3 next