Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 10ème 1
Lớp 10ème 2 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Quốc Huy
GIẤY KHENKHẢO-HẠCHQUỐC-VĂN
1 - Ngô Thanh Phong
2 - Ng. Hữu Trí.
3 - Ng. Ph. Bảo Tuấn
4 - Phạm H. Hải
5 - Đặng Chí Khải
6 - Ngô V. Xuyên
7 - Ng. Bạch Thủy
8 - Phạm. Cg. Định
9 - Trg. Cao Thiện
1 - Nguyễn Quốc Huy
2 - Ngụy Ngọc Hùng
3 - Nguyễn Phúc Bảo Tuấn
1 - Ngô Vĩnh Xuyên
2 - Nguyễn Duy Tân
3 - Phạm Công Định
PHÁP-VĂNGIÁO LÝTẬP VIẾT
1 - Nguyễn Phúc Bảo Tuấn
2 - Nguyễn Quốc Huy
3 - Ngụy Ngọc Hùng
1 - Nguyễn Duy Tân
2 - Trương Cao Thiện
3 - Nguyễn Bạch Thủy
1 - Trương Cao Thiện
2 - Ngô Vĩnh Xuyên
3 - Đặng Chí Khải
CALCUL
1 - Phạm Hữu Hạnh
2 - Trương Hiến Quân
3 - Đặng Chí Khải
65-10e-1-ed
Hàng 6  
Lê Q. Long, Trần Tử Văn, Phạm Cg. Định, Nguyễn Văn Thảo, Nguyễn Hữu Hải, Trg. Hiến Quân, Trịnh H. Trung, Lục Thg. Phúc, Ngô Văn Xuyên, Trương Chiêu Quân, Nguyễn Phúc Bảo Tuấn.
Hàng 5  
Bùi Thế Hùng, Khuất Văn Dũng, Nguyễn M. Thủy, Bùi M. Hoàng, message Đặng Chí Khải, Trần M. Bửu, Phạm Hg. Cường, Nguyễn Ngọc Chánh, Lâm Lam Sơn, Nguyễn Quang Lễ, Nguyễn Bạch Thủy, Nguyễn Phúc Hậu.
Hàng 4  
Nguyễn Hữu Trí, Trg. Q. Thắng, Nguyễn Th. Nghĩa, Trg. Cao Thiện, Trần Văn Nam, Bùi Đ. Tuấn, Trần Tự Lực, Nguyễn Duy Tân, Lâm Văn Hùng, Francois Faucher, Trần P. Lưu, Nguyễn Hữu Phúc.
Hàng 3  
Nguyễn H. Tiến, Bùi. Văn Trọng, Phạm Q. Tiến, Abdoul Nasser, Phạm Văn Khôi, Vũ Đ. Phước, Nguyễn Anh Tuấn, Đỗ Ng. Minh, Trần Ngọc Hảo, Nguyễn M. Mẫn, Nguyễn Thủy Chung, Nguyễn Thái Sanh.
Hàng 2  
Ngô Th. Phong, message Lê Phi Hổ, Phạm Ng. Sơn, Trần Đức Hòa, Diệp Quang Phước, Ngô Xuân Thành, Huỳnh Anh Dũng, Trương Văn Thành, Nguyễn Th. Nam, Phạm H. Hạnh, Tần Văn Tuyến, Bành Thanh Hải.
Hàng 1  
message Kiều Công Phụng.

message Có tin nhắn

Lớp 10ème 2 next