Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 6-1
Lớp 6-2 next
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Hg. Giang Nguyên Trực
2 - Huỳnh Ngọc Hải
3 - Nguyễn Khang
1 - Đỗ Hoàng Long
2 - Hà Phi Hùng
3 - Hg. Giang Nguyên Trực
1 - Nguyễn Công
2 - Lê Trí Minh
3 - Lưu Thanh Huy
TOÁNANH VĂNLÝ HÓA
1 - Lưu Nhật Chiêu
2 - Lại Thế Khang
3 - Hg. Giang Nguyên Trực
1 - Nguyễn Tiết Nhân
2 - Trần Quốc Khánh
3 - Hà Tuấn Minh
1 - Nguyễn Khang
2 - Hà Phi Hùng
3 - Huỳnh Ngọc Hải
SỬ ĐỊAVẠN VẬTHỘI-HỌA
1 - Huỳnh Ngọc Hải
2 - Dương Ngọc Thạch
3 - Nguyễn Đình Diên
1 - Dương Xuân Vọng
2 - Trần Xuân Hoàng
3 - Đỗ Hoàng Long
1 - Nguyễn Hoàng Điểu
2 - Đỗ Hoàng Long
3 - Nguyễn Thế Bình Trị
73-6-1
Hàng 5  
message Tăng Hữu Tâm, message Nguyễn Anh Thịnh, message Đỗ Minh, message Nguyễn Quý Dũng, Passed away Nguyễn Hoàng Điểu, message Nguyễn Hùng Thịnh, message Hà Phi Hùng.
Hàng 4  
message Nguyễn Phát Đạt, Lưu Nhựt Chiêu, message Tô Thanh Liêm, message Trang Công Thành, message Nguyễn Trần Phương, message Nguyễn Duy Khải, Nguyễn Hoàng Minh.
Hàng 3  
Đặng Nguyễn Sơn, message Phạm Tuấn Linh, Lê Tiến Dũng, message Nguyễn Khang, message Hoàng Giang Nguyên Trực, message Đỗ Hoàng Long, message Trần Đình Đại.
Hàng 2  
message Đào Thượng Nhân, message Võ Khắc Tân, message Võ Kim Hoàng, message Nguyễn Gia Tú, message Hoàng Ngọc Tuấn, message Hoàng Hữu Hiền, message Nguyễn Văn Quang Minh.
Hàng 1  
message Nguyễn Tiết Nhân, Nguyễn Đức Trung, Đặng Tiến Dũng, message Lâm Nhứt Hùng, message Dương Tâm Tình, Trần Văn Đức, message Bành Đình Dũng.

Hàng 5  
message Ngô Hoàng Sơn, message Huỳnh Anh Vũ, message Lư Long Tuyền, message Hồ Đình Hải, message Hoàng Đình Hải, message Lại Thế Khang, Lê Tấn Lộc, message Hà Tuấn Minh.
Hàng 4  
message Hoàng Ngọc Đẩu, message Phạm Quang Hưng, message Nguyễn Xuân Huy, message Dương Xuân Vọng, message Phạm Ngọc Khải Minh, message Nguyễn Công, message Bùi Nhựt Phúc, message Nguyễn Đình Diên.
Hàng 3  
message Phạm Trần Hương, message Nguyễn Quốc Long, message Dương Tâm Tư, message Trần Trọng Cường, message Nguyễn Văn Trí Dũng, message Huỳnh Ngọc Hải, message Lê Trí Minh, message Phạm Tuyên.
Hàng 2  
message Vũ Văn Bằng, message Nguyễn Hoàng Linh, Lưu Thanh Huy, message Trương Bá Hùng, message Cung Hồng Chí, message Lê Ngọc Khoa, Lưu Thế Lễ, message Nguyễn Văn Vũ.
Hàng 1  
Trần Quang Minh, Lê Ngọc Thuần, message Trần Xuân Hoàng, message Trần Quốc Khánh, message Nguyễn Thế Bình Trị, message Vũ Hải Bằng, message Trần Duy Hoàng Sơn, message Dương Ngọc Thạch.

message Có tin nhắn

Lớp 6-2 next