Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 4-1
Lớp 4-2 next
Ban khen danh dự
Phan Chánh Minh
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Phan Chánh Minh
2 - Thái Hoàng Việt
3 - Lâm Nhứt Tuấn
1 - Bùi Xuân Tiến
2 - Đinh Từ Thứ
3 - Nguyễn Duy Mẫn
1 - Lê Thành Trg. Xuân
2 - Vũ Quốc Anh
3 - Nguyễn Kim Thanh
TOÁNANH VĂNTHƯỜNG THỨC
1 - Phan Chánh Minh
2 - Lâm Nhứt Tuấn
3 - Thái Hoàng Việt
1 - Vũ Đình Quân
2 - Thái Hoàng Việt
3 - Thái Hoàng Lân
1 - Nguyễn Tuấn Khang
2 - Lâm Vĩnh Bảo
3 - Phạm Đức Trung
HỘI-HỌA
1 - Nông Thế Phiệt
2 - Nguyễn Duy Mẫn
3 - Nguyễn Gia Minh Hùng
73-4-1
Hàng 4  
Nguyễn Hoàng Hùng, Tạ Anh Tuấn, Hồ Xuân Sơn, message Phạm Quang Bình, message Phạm Đức Trung, message Nguyễn Quán Văn, message Nguyễn Anh Dũng, message Bùi Xuân Tiên, message Lâm Vinh Báo.
Hàng 3  
Nhuan Hữu Thiện, message Thái Hoàng Việt, message Hoàng Khôi, Dương Nguyên Ngọc Tuyền, message Nguyễn Thanh Dũng, Tạ Hồng Đăng, Nguyễn Kim Thanh, message Hoàng Kim Cường.
Hàng 2  
message Vũ Đình Quân, Vũ Văn Ngọc, message Nguyễn Tuyên Hà, Đinh Từ Thu61, message Bành Đình Huy, message Trần Văn Đôn, message Lâm Nhứt Tuần, Phan Chánh Minh.
Hàng 1  
message Lê Tiến Sĩ, message Trần Hữu Ngọc, Phạm Đức Minh, message Bùi Mạnh Hải, message Nguyễn Anh Tường, Hoàng Quân, message Tăng Hữu Chí, Trần Đinh.

Hàng 4  
Nguyễn Anh Tùng, message Đào Huy Tùng, Nguyễn Tấn Khang, message Nguyễn Quốc Định, message Nguyễn Quang Phú, message Nguyễn Duy Khánh, message Võ Thanh Nhàn, message Lê Thành Trường Xuân.
Hàng 3  
Lê Phương Toàn, Nông Thế Phiệt, Le Bá Linh, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Quang Thức, Nguyễn Anh Phương, message Quách Thanh Long, 3Passed away Trần Thái Hùng, Thái Hoàng Lân.
Hàng 2  
Nguyễn Thành Hưng, message Đỗ Đình Thuyết, Dương Hiếu Nghĩa, message Nguyễn Mạnh Cương, Nguyễn Thanh Cảnh, Hoàng Lạc Việt, Vũ Quốc Anh, message Nguyễn Duy Mẫn.
Hàng 1  
Dương Quốc Thắng, Lương Anh Ngọc, message Hồ Phước Toàn, Nguyễn Kim Quang, Lê Tấn Đức, message Vũ Bá Đô, message Nguyễn Gia Minh Hùng, Trần Hữu Trí, message Nguyễn Quang Điền.

message Có tin nhắn

Lớp 4-2 next