Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 3-2
previous Lớp 3-1Lớp 3-3 next
Ban khen danh dự
Trương Hồng đức
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝQUỐC-VĂN
1 - Trương Hồng Đức
2 - Trương Thanh Tuyền
3 - Phùng Tiến Đạt
1 - Ngô Quang Vinh
2 - Trương Thanh Tuyền
3 - Nguyễn Hữu Hảo
1 - Ngô Văn Hùng
2 - Trương Thanh Tuyền
3 - Trương Hồng Đức
TOÁNPHÁP-VĂNTHƯỜNG THỨC
1 - Trương Hồng Đức
2 - Nguyễn Đình Linh
3 - Nguyễn Trường Sơn
1 - Trương Hồng Đức
2 - Đỗ Viên Phương
3 - Trương Thanh Tuyền
1 - Lê Phi Giao
2 - Phùng Tiến Đạt
3 - Cao Tấn Thọ
SỬ ĐỊAHỘi HỌA - NHẠC
1 - Trương Thanh Tuyền
2 - Trương Hồng Đức
3 - Ngô Quang Vinh
1 - Trần Chánh Hoàng
2 - Lê Phi Giao
3 - Lý Thanh Hải
73-3-2
Hàng 5  
message Trần Hoàng Thịnh, Phùng Tiến Đạt, Ngô Văn Hùng, message Nguyễn Hữu Hảo, message Hồng Vĩnh Đức, Lê Phi Giao, message Lê Toàn Thành.
Hàng 4  
message Phùng Minh Thiện, Võ Đức Sinh, message Đinh Xuân Vũ Hùng, Nguyễn Đăng Lâm, Lê Quốc Hưng, message Ngô Quang Vinh.
Hàng 3  
message Trần Chánh Bác, message Trần Chánh Hoàng, message Trần Chánh Dũng, message Nguyễn Hải Tùng, message Cao Tấn Thọ, message Nguyễn Minh Hoàng, Phan Đức Ân.
Hàng 2  
Đặng Huy Thông, Nguyễn Q. Dũng, Nguyễn Xuân Đức, message Nguyễn Tuấn Huy, message Đinh Trường Thọ, Trương Sĩ Phong.
Hàng 1  
message Trần Bảo Ngọc, Võ Duy Hoàng, Lê Hoàng Hùng, message Nguyễn Đăng Khoa, message Lê Minh Châu, Nguyễn Anh Tuấn, message Lê Thanh Hùng.

Hàng 5  
message Nguyễn Thái Hoàng, Trần Phi Bằng, message Phạm Hoàng Vũ Tùng, message Lê Hữu Trí, message Nguyễn Hoàng Chương, Nguyễn Anh Phương.
Hàng 4  
Trương Phú Cường, message Trần Hoàng Diệu, message Phạm Đăng Khánh, message Trần Văn Tuấn, message Nguyễn Duy An, Trương Thanh Tuyền, message Đặng Quang Hà.
Hàng 3  
Trần Ch. Hoàng, Trịnh Quốc Huy, Đỗ Viễn Phương, Trương Hoàng Đức, message Đào Thượng Trí, message Tô Đăng Phương.
Hàng 2  
message Nguyễn Kim Hoàng, Nguyễn Tiến Vinh, message Đặng Hữu Tài, message Cao Anh Tài, message Nguyễn Đình Linh, Võ Phương Hải, message Liêu Hồng Tân.
Hàng 1  
Phạm Hoàng Đức, message Nguyễn Trường Sơn, message Chung Thanh Sơn, Huỳnh Phan Thụy, message Nguyễn Như Quang, Lý Th. Hải.

message Có tin nhắn

previous Lớp 3-1Lớp 3-3 next