Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 3-1
Lớp 3-2 next
Ban khen danh dự
Lưu thế Mỹ
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝQUỐC-VĂN
1 - Lưu Thế Mỹ
2 - Gian Minh Tín
3 - Trần Đức Mạnh Di
1 - Cao Tấn Lộc
2 - Phan Tiến Dũng
3 - Phạm Hùng Minh
1 - Nguyễn Đỗ Quốc Tuấn
2 - Trần Đức Mạnh Di
3 - Trần Hữu Danh
TOÁNPHÁP-VĂNTHƯỜNG THỨC
1 - Phan Tiến Dũng
2 - Lưu Thế Mỹ
3 - Nguyễn Đỗ Quốc Tuấn
1 - Giang Minh Tín
2 - Trần Hữu Danh
3 - Lưu Thế Mỹ
1 - Cao Tấn Lộc
2 - Trần Đức Mạnh Di
3 - Vũ Đình Lâm
SỬ ĐỊAHỘi HỌA - NHẠC
1 - Cao Tấn Lộc
2 - Vũ Đình Lâm
3 - Trần Hữu Danh
1 - Giang Minh Tín
2 - Lưu Thế Mỹ
3 - Nguyễn Ngọc Huân
73-3-1
Hàng 5  
Lê Túc Trí, message Nguyễn Hữu Thái, Tạ Xuân Anh Dũng, message Bùi Xuân Khánh, Lữ Hữu Đức, message Tô Quốc Khánh, message Đinh Quốc Tuấn.
Hàng 4  
Phg. Trọng Minh, message Giang Minh Tín, Nguyễn Bá Minh, Lê Th. Tùng, Lê Phạm Chức, Bùi Th. Tường Vinh.
Hàng 3  
Phan T. Dũng, message Lâm Thiên Lộc, message Trần Đình Hiền, message Nguyễn Đăng Thiện, Hà Thế Long, message Bùi Tiến Dũng, message Nguyễn Chánh Minh.
Hàng 2  
message Ngô Phú Hải, Đoàn Hoàng Nhân, Nguyễn Đô Quốc Tuấn, Trần Thanh Đức, Tô Bình Uyên, Trần Đoàn Thảo.
Hàng 1  
Đặng Q. Trung, Phạm Duy Minh, message Nguyễn Triệu Toàn, message Hồ Anh Tuấn, Phan Hùng Minh, Nguyễn Quốc Thần Phong, message Lâm Đức Tài.

Hàng 5  
message Nguyễn Văn Thắng, message Trần Công Minh, message Trần Thanh Châu, message Trần Hữu Danh, message Đỗ Tiến Dũng, message Nguyễn Ngọc Huân, Phạm Quang Tiến.
Hàng 4  
message Bạch Ngọc Bảo Thiện, message Ngô Đức An, Lâm Hoàng Hải, message Tôn Thất Cường, message Trần Tuấn Thanh Phong, message Nguyễn Công Toại, Vũ Đình Lâm.
Hàng 3  
Nguyễn Anh Tuấn, message Lưu Thế Mỹ, message Cao Tấn Lộc, Trần Nguyễn Phong, message Nguyễn Vĩnh Thảo, message Vũ Huy Quang, message Nguyễn Ngọc Bảo Long.
Hàng 2  
message Nguyễn Hữu Bảng, Đỗ T. Thiên, message Nguyễn Khang, message Nguyễn Thành Phát, Võ Qn. Trí, Trần Tuấn Anh, Phạm Duy Khánh.
Hàng 1  
Trần Đức Mạnh Di, message Huỳnh Quang Vinh, Trịnh Hữu Cường, Lê Hữu Độ, message Vũ Hoàng Phương, Bùi Trần Thiện.

message Có tin nhắn

Lớp 3-2 next