Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Terminale D
previous Lớp Terminale C
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNPHÁP-VĂN
1 - Nguyễn Hữu Phước
2 - Lê Ngọc Tiết
3 - Nguyễn Tường Quang
1 - Nguyễn Hữu Phước
2 - Lê Ngọc Tiết
3 - Đoàn Văn Mạnh
1 - Lê Ngọc Tiết
2 - Võ Phước Lộc
3 - Cao Minh Chí
TOÁN-HỌCLÝ HÓAVẠN VẬT
1 - Nguyễn Hữu Phước
2 - Lôi Sĩ Giai
3 - Đoàn Văn Mạnh
1 - Nguyễn Hữu Phước
2 - Nguyễn Quang Hiệp
3 - Lê Ngọc Tiết
1 - Nguyễn Hữu Phước
2 - Võ Phước Lộc
3 - Nguyễn Quang Hiệp
SỬ ĐỊA
1 - Nguyễn Hữu Phước
2 - Nguyễn Tường Quang
3 - Cao Minh Chí
72-term-d-ed
Hàng 4  
Nguyễn Tường Quang, Võ Trung Tân, Mai Sĩ Tấn, Lê Minh Tâm, Lê Ngọc Tiết, Tăng Thanh Tòng.
Hàng 3  
Võ Phước Lộc, Đoàn Văn Mạnh, Hồ Thanh Nguyên, Lê Phúc Nhuận, Nguyễn Hữu Phước.
Hàng 2  
Trần Tuấn Dũng, Lôi Sĩ Giai, Trương Văn Hai, Nguyễn Hữu Hiền, Nguyễn Quang Hiệp, Lê Thành Hưng.
Hàng 1  
Lý Bernard, Nguyễn Anh Cát, Cao Minh Chí, Tô Mạnh Đạt.
previous Lớp Terminale C