Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Terminale C
Lớp Terminale D next
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNPHÁP-VĂN
1 - Nguyễn Quang Hảo
2 - Bùi Đình Vinh
3 - Trần Ngọc Chi
1 - Nguyễn Quang Hảo
2 - Hoàng Lê Dũng
3 - Vũ Hữu Bản
1 - Bùi Đình Vinh
2 - Võ Văn Tuyền
3 - Hoàng Lê Dũng
TOÁN-HỌCLÝ HÓAVẠN VẬT
1 - Nguyễn Quang Hảo
2 - Chế Công Thành
3 - Bùi Đình Vinh
1 - Trần Ngọc Chi
2 - Nguyễn Quang Hảo
3 - Bùi Đình Vinh
1 - Tô Vĩnh Ninh
2 - Nguyễn Tấn Thành
3 - Trần Ngọc Chi
SỬ ĐỊA
1 - Võ Văn Tuyền
2 - Nguyễn Hoàng Đệ
3 - Nguyễn Tấn Thành
72-term-c-ed
Hàng 3  
Nguyễn Tấn Thành, Nguyễn Huy Thông, Nguyễn Sơn Triệu, Trần Minh Tuân, Võ Văn Tuyền, Bùi Đình Vinh.
Hàng 2  
Nguyễn Hoàng Đệ, Nguyễn Quang Hảo, Lê Ninh, Tô Vĩnh Ninh, message Đỗ Tài, Chế Công Thành.
Hàng 1  
Vũ Hữu Bản, Nguyễn Thanh Bình, Michel Chandaumal, Trần Ngọc Chi, Hoàng Lê Dũng.

message Có tin nhắn

Lớp Terminale D next