Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 6-5
previous Lớp 6-4Lớp 6-6 next
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNTOÁN-HỌC
1 - Vũ Mạnh Hùng
2 - Nguyễn Ngọc Trí
3 - Chu Quang Tuyến
1 - Vũ Mạnh Hùng
2 - Nguyễn Tiết Trực
3 - Ngô Văn Hòa
1 - Vũ Mạnh Hùng
2 - Nguyễn Ngọc Trí
3 - Đặng Trọng Vinh
LÝ HÓASỬ ĐỊAPHÁP-VĂN
1 - Vũ Mạnh Hùng
2 - Chu Quang Tuyến
3 - Trần Thế Phú
1 - Dương Xuân Khương
2 - Đặng Toàn Nhân
3 - Vũ Di Sơn
1 - Nguyễn Tiết Trực
2 - Vũ Mạnh Hùng
3 - Nguyễn Cao Thái
CÔNG-DÂN GIÁO-LÝVẠN VẬTHỘI-HỌA
1 - Vũ Mạnh Hùng
2 - Lê Vĩnh Sơn
3 - Nguyễn Ngọc Trí
1 - Vũ Mạnh Hùng
2 - Nguyễn Ngọc Trí
3 - Trần Quốc Linh
1 - Huỳnh Trọng Nhơn
2 - Nguyễn Thành Phi
3 - Trần Tấn Phú
72-6-5-ed
Hàng 4  
Nguyễn Ngọc Trí, Huỳnh Trọng Nhơn, message Lưu Ngọc Tuấn, Nguyễn Duy Long, Quách Hồng Hạo, Nguyễn Duy Khanh, message Dương Xuân Khương, Ngô Văn Hòa, message Nguyễn Cao Thái, Huỳnh Thiện Phước, message Lê Ngọc Hiền, Cao Anh Hùng.
Hàng 3  
Nguyễn Văn Hậu, Trần Tấn Phú, Dương Quang Trung Sỹ, message Đặng Toàn Nhân, Nguyễn Thành Phi, message Lý Xuân Trường, message Trương Minh Tâm, Chung Thanh Quang, Trần Phương Khanh, Quách Hồng Hào, message Vũ Di Sơn, Nguyễn Khánh Phương, Đỗ Đăng Minh.
Hàng 2  
Thái Thành Toàn, Nguyễn Ngọc Viên, message Đoàn Văn Minh, message Huỳnh Văn Mỹ, Nguyễn Chí Đức, message Nguyễn Huy Thông, message Vũ Mạnh Hùng, Nguyễn Ngọc Đoan, Đặng Trọng Vinh, message Lục Phương Điền, Huỳnh Xuân Long, Phạm Công Đức, message Đặng Hữu Thịnh.
Hàng 1  
Võ Triều Phong, Hồ Hữu Hiếu, Nguyễn Tiết Trực, Lê Vinh Sơn, Lê Mạnh Dũng, message Nguyễn Hữu Chí, Nguyễn Quốc Thái, Đàm Nguyên Hiếu, Trần Lê Tuấn, message Phan Bạch Minh, message Nhan Điền Quốc Bảo, Trần Quốc Linh, message Hoàng Văn Dũng.

message Có tin nhắn

previous Lớp 6-4Lớp 6-6 next