Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Première D
previous Lớp Première C
QUỐC-VĂNLÝ HÓAPHÁP-VĂN
1 - Nguyễn Văn Chánh
2 - Huỳnh Kim Ngân
3 - Phạm Chí Thành
1 - Phạm Quý Trọng
2 - Đỗ Ngọc Quang
3 - Polodan Mascel
1 - Huỳnh Kim Ngân
2 - Nguyễn Phát Hoàng
3 - Gia Kiến Nghiệp
ANH VĂNTOÁN-HỌCVẠN VẬT
1 - Đỗ Viết Cương
2 - Huỳnh Kim Ngân
3 - Nguyễn Thế Hùng
1 - Nguyễn Tuấn
2 - Nguyễn Văn Mẫn
3 - Nguyễn Chí Hao
1 - Đỗ Ngọc Quang
2 - Nguyễn Văn Chánh
3 - Đỗ Viết Cương
SỬ ĐỊA
1 - Đặng Phi Hùng
2 - Nguyễn Phát Hoàng
3 - Nguyễn Đình Tuấn
72-prem-d-ed
Hàng 4  
Marcel Polodna, Gia Kiến Nghiệp, Hồ Thanh Nhã, Nguyễn Văn Thành, Lê Quang Huệ, Trần Đức Hiếu, message Phan Chí Dũng, Nguyễn Thế Hùng, Huỳnh Kim Ngân, Phạm Chí Thành, message Phạm Minh Đạo, Trần Minh Bạch.
Hàng 3  
Huỳnh Thương, Nguyễn Phát Hoàng, Nguyễn Văn Tuấn, Đỗ Viết Cương, Phạm Văn Minh, Nguyễn Đình Tuấn, Lê Thành Tài, Hồng Vĩnh Đạt, Trịnh Dân An, Lạc Thảo, Nguyễn Tuấn.
Hàng 2  
Dương Hoàng Lý, message Đào Hữu Giao, Nguyễn Tấn Tài, Chung Quốc Việt, Đào Duy Hòa, Lưu Phụng Hoàng Minh, Ngô Chí Thiện, message Nguyễn Văn Mẫn, Đỗ Ngọc Quang, Nguyễn Ngọc Chung, Trần Lâm Bình.
Hàng 1  
Nguyễn Chí Đạo, Nguyễn Văn Chánh, Mai Sĩ Lực, Lê Quang Đức, Phạm Quí Trọng, Trần Hữu Đạt, message Nguyễn Minh Mẫn, Lê Tiến Nam, Nguyễn Trung Nam, Lê Đức Việt, Dương Hùng Lý.

message Có tin nhắn

previous Lớp Première C