Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Première C
Lớp Première D next
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNLÝ HÓA
1 - Huỳnh Kim Ngân
2 - Hồ Ngọc Quang
3 - Nguyễn Văn Chánh
1 - Tôn Thất Quốc Tuấn
2 - Đinh Hùng Nam
3 - Bửu Ân
1 - Huỳnh Tấn Tài
2 - Tôn Thất Quốc Tuấn
3 - Huỳnh Hữu Cán
PHÁP-VĂNANH VĂNTOÁN-HỌC
1 - Trần Dương Quân
2 - Đinh Hùng Nam
3 - Nguyễn Hồng Quang
1 - Huỳnh Tấn Tài
2 - Đinh Hùng Nam
3 - Nguyễn Văn Hiệp
1 - Tôn Thất Quốc Tuấn
2 - Trần Duy Nghĩa
3 - Vũ Tam Thông
SỬ ĐỊA
1 - Tô Công Trường
2 - Vũ Tam Thông
3 - Tôn Thất Quốc Tuấn
72-prem-c-ed
Hàng 5  
Bùi Ngọc Minh, Huỳnh Thiện Thanh, Nguyễn Hùng Sơn, Đỗ Minh Giải, Vĩnh Tiết, Nguyễn Hồng Quang, Bùi Anh Tuấn, Huỳnh Tấn Tài, Nguyễn Đức Khánh, Vũ Tam Thông.
Hàng 4  
Lý Công Trực, Võ Vĩnh Tam, Thân Đức Trí, Trần Gia Hưng, message Nguyễn Mạnh Nghĩa, Nguyễn Văn Thảo, Nguyễn Tiến, Nguyễn Đăng Khánh, Nguyễn Xuân Vũ, Trương Vĩnh Hiển, Trần Thanh Nhã.
Hàng 3  
Phạm Mạnh Hùng, Lê Kim Phước, Thái Công Minh, Đinh Hùng Nam, Phạm Minh Đức, Trần Duy Nghĩa, Bùi Đình Cầu, Trần Dương Quân, Trần Gia Lộc, Bửu Ấn.
Hàng 2  
Nguyễn Hữu Luận, Nguyễn Vạn Thọ, Nguyễn Quan, Nguyễn Minh Hòa, Nguyễn Ngọc Thuần, Châu Minh Thông, Tôn Thất Quốc Tuấn, Trần Đức Vinh, Phạm Công Minh.
Hàng 1  
Nguyễn Văn Hiệp, Phạm Phú Trình, Nguyễn Chí Trung, Nguyễn Hữu Toàn, Hoàng Hữu Cán, Hồ Hữu Thuận, Nguyễn Hữu Cương, Trịnh Đức Khải, Nguyễn Thoại Hùng, Vũ Tiến Hỷ.

message Có tin nhắn

Lớp Première D next