Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 12-B2
previous Lớp 12-B1
Ban khen danh dự
Nguyễn Hoàng Vân
KHẢO-HẠCHTRIẾT HỌCCÔNG-DÂN
1 - Bùi Nguyên Khánh
2 - Ngô Minh Đường
3 - Chung Thiện Long
1 - Lê Hữu Đức
2 - Nguyễn Hữu Thành
3 - Nguyễn Văn Thảo
1 - Dương Quang Toàn
2 - Trần Việt Hùng
3 - Trần Hồng Điệp
LÝ HÓAVẠN VẬTANH VĂN (II)
1 - Lê Phú Đức
2 - Nguyễn Chương Đức
1 - Tăng Thanh Liêm
2 - Bùi Nguyên Khánh
1 - Đặng Ngọc Hòa
2 - Nguyễn Tiến Lực
3 - Nguyễn Cao Tài
PHÁP VĂN (I)SỬĐỊA
1 - Chung Thiện Long
2 - Tăng Thanh Liêm
3 - Đỗ Hữu Tâm
1 - Lý Việt Hùng
2 - Đỗ Hữu Tâm
1 - Dương Quốc Toàn
2 - Cao Hoài Chương
3 - Đỗ Hữu Tâm
TOÁN-HỌC
1 - Trần Hồng Nghiệp
2 - Ngô Minh Đường
3 - Đặng Ngọc Hòa
72-12-b2-ed
Hàng 7  
Dương Quốc Toán, Nguyễn Phước Bảo Toàn, message Dương Thiện Thành, message Nguyễn Hữu Thành, Nguyễn Văn Thảo, Lê Đức Thụ.
Hàng 6  
Nguyễn Thanh Sơn, message Nguyễn Văn Sơn, Trần Ngọc Lam Sơn, message Nguyễn Cao Tài, message Đỗ Hữu Tâm, message Võ Minh Tâm.
Hàng 5  
message Phan Đức Minh, message Nguyễn Ngọc Mỹ, message Lê Hiệp Phát, message Phạm Hùng Quốc, message Nguyễn Ngọc Quý, Nguyễn Ngọc Sơn.
Hàng 4  
Trần Hồng Lê, Tăng Thanh Liêm, Chung Thiện Long, Diệp Kim Lợi, Nguyễn Tiến Lực, message Hoàng Văn Lý.
Hàng 3  
Đặng Ngọc Hòa, message Uông Đình Hoàng, Nguyễn Văn Hồng, Trần Việt Hùng, Bùi Nguyên Khánh, message Trịnh Tường Lân.
Hàng 2  
Trần Việt Dũng, Trần Hồng Điệp, Lê Hữu Đức, Lê Phú Đức, message Nguyễn Chương Đức, Ngô Minh Đường.
Hàng 1  
message Nguyễn Vương Anh, Nguyễn Trung Cang, Nguyễn Phước Cường, Trần Minh Chúc, Cao Hoài Chương, message Lê Tiến Dũng.

message Có tin nhắn

previous Lớp 12-B1