Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 12-B1
previous Lớp 12-aLớp 12-B2 next
Ban khen danh dự
Trần Ngọc Khôi
KHẢO-HẠCHTRIẾT HỌCCÔNG-DÂN
1 - Trần Ngọc Khôi
2 - Nguyễn Thanh Hùng
3 - Trần Thế Lũy
1 - Huỳnh Văn Phương
2 - Trần Ngọc Khôi
3 - Nguyễn Thanh Hùng
1 - Nghiêm Minh Phước
2 - Huỳnh Văn Phương
3 - Nguyễn Thái Trung Sơn
LÝ HÓAVẠN VẬTANH VĂN (I)
1 - Trần Ngọc Khôi
2 - Nguyễn Thanh Hùng
3 - Lê Quang Hân
1 - Đỗ Khắc Thông     Trần Huỳnh Kính
2 - Nghiêm Minh Phước
3 - Đỗ Khắc Thông
ANH VĂN (II)PHÁP VĂN (I)PHÁP VĂN (II)
1 - Vũ Lê Chuyên
2 - Hồ Hữu Đức
3 - Lê Quang Hân
1 - Nguyễn Anh Tú
3 - Nguyễn Quí Đắc Thương
1 - Phạm Duy Tiến
3 - Trần Huỳnh Kính
SỬĐỊATOÁN-HỌC
1 - Trần Ngọc Khôi     Trần Thế Lũy     Nguyễn Thanh Hùng
2 - Trần Thế Lũy
72-12-b1-ed
Hàng 8  
Ngô Quí Đắc Trương, message Lê Thiện Trí, Lê Quang Vinh, Hoàng Văn Trường, Phạm Thế Vinh, message Tăng Quang Vinh, Nguyễn Thanh Xuân.
Hàng 7  
message Trương Hữu Tụng, message Hà Ngọc Thạch, message Nguyễn Vạn Thắng, message Nguyễn Ngọc Thắng, message Lê Văn Thiện, message Nguyễn Thế Thịnh, message Đỗ Khắc Thông.
Hàng 6  
message Nguyễn Phát Quang, message Tống Văn Sơn, message Đoàn Kim Sơn, Nguyễn Thái Trung Sơn, message Phạm Duy Tiến, message Nguyễn Anh Tú, message Phan Vĩnh Tuấn.
Hàng 5  
message Vĩnh Phát, Lê Thanh Phong, message Thái Quốc Phong, message Nguyễn Đình Phúc, message Trương Công Phúc, message Nghiêm Minh Phước, message Huỳnh Văn Phương.
Hàng 4  
message Trần Huỳnh Kinh, message Nguyễn Quốc Hoàng Khánh, message Hoàng Kim Long, Nguyễn Viết Lộc, message Trần Thế Lũy, message Tăng Quang Minh, message Đỗ Chấn Mỹ.
Hàng 3  
message Lê Văn Hòa, Trần Khải Hoàn, message Vũ Đức Hùng, message Vũ Nguyễn Hùng, message Nguyễn Thanh Hùng, Trần Việt Hưng, message Nguyễn Anh Kiệt.
Hàng 2  
message Nguyễn Tăng Chương, message Vũ Lê Chuyên, message Thái Hồ Hải, message Võ Minh Hải, message Lê Quang Hân, message Vũ Năng Hiền, Nguyễn Duy Hào.
Hàng 1  
message Hoàng Hữu Tương, Trần Ngọc.

message Có tin nhắn

previous Lớp 12-aLớp 12-B2 next