Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 2-12
previous Lớp 2-11Lớp 2-14 next
Ban khen danh dự
Lê Trung Tín
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Trần Quách Linh
2 - Hoàng Văn Báo
3 - Nguyễn Ngọc Hải
1 - Lê Trung Tín
2 - Nguyễn Cao Viễn
3 - Trần Quách Linh
1 - Lê Trung Tín
2 - Phạm Anh Tuấn
3 - Nguyễn Đình Vinh
TOÁN-HỌCANH VĂNTHƯỜNG THỨC
1 - Trần Quốc Hưng
2 - Trần Quách Linh
3 - Hoàng Văn Báo
1 - Nguyễn Ngọc Hải
2 - Trần Quách Linh
3 - Lê Châu Phong
1 - Trần Quách Linh
2 - Nguyễn Ngọc Hải
3 - Lê Trung Tín
HỘI-HỌA
1 - Hoàng Văn Báo
2 - Nguyễn Duy Phách
3 - Lê Trung Tín
72-2-12-ed
Hàng 5  
message Phạm Công Hùng, Phạm Huy Thịnh, Trần Đình Hưng, Nguyễn Ngọc Hải, Trần Quốc Hưng, Võ Tấn Hiền, message Đinh Văn Dương, Tiêu Minh Hùng, Phạm Anh Tuấn, Lê Anh Tú, message Trần Quách Linh, Trần Hữu Bích, message Huỳnh Hữu Nam.
Hàng 4  
Nguyễn Cao Viễn, Đinh Tường Kha, message Nguyễn Ngọc Linh, Phạm Minh Tuân, Nguyễn Đình Phú, Huỳnh Hữu Toàn, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Đình Vinh, Phùng Văn Tuấn, Đỗ Quang Nhựt, Kim Phi Long, Trần Lễ Khiêm.
Hàng 3  
Nguyễn Duy Phách, Trịnh Văn Sơn, Vũ Cao Toàn, Hoàng Đức Chính, Lê Anh Vũ, message Lê Châu Phong, message Hoàng Văn Bảo, message Hoàng Đình Thọ, Trần Hữu Tuyền, Nguyễn Ngọc Minh, message Nguyễn Quang Thiều, Lê Bá Huy, message Nguyễn Thanh Phong.
Hàng 2  
Nguyễn Hoàn, message Nguyễn Quang Lộc, Hoàng Ngọc Cường, Trần Thanh Tú, Huỳnh Anh Tuấn, Hồ Duy Khiêm, Lê Quốc Bảo, Trần Duy Nhật, message Bùi Duy Hạnh, Nông Thế Phiên, Nguyễn Hải Bằng, Trương Quốc Dũng, Thạch Anh Tuấn.
Hàng 1  
Đinh Xuân Thuận, message Lê Trung Tín, message Trần Xuân Huy, Lê Trí Quang, message Phạm Phú Xuân, Nguyễn Thành Long, Ngô Hoàng Hải, Nguyễn Hữu Thiện, message Nguyễn Phước Tường, Hoàng Khanh, Đặng Mạnh Phúc, Nguyễn Quốc Tuấn.

message Có tin nhắn

previous Lớp 2-11Lớp 2-14 next