Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 4-9
previous Lớp 4-8Lớp 4-10 next
Ban khen danh dự
Bùi Quang Minh
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Bùi Quang Minh
2 - Bùi Xuân Huy
3 - Trịnh Ngọc Hoàng
1 - Vũ Đức Đạt
2 - Từ Đăng Minh Hùng
3 - Bùi Quang Minh
1 - Bùi Quang Minh
2 - Vũ Đức Đạt
3 - Từ Đăng Minh Hùng
TOÁN-HỌCANH VĂNTHƯỜNG THỨC
1 - Nguyễn Quốc Bảo A
2 - Bùi Quang Minh
3 - Trịnh Ngọc Hoàng
1 - Bùi Xuân Huy
2 - Bùi Quang Minh
3 - Trịnh Ngọc Hoàng
1 - Vũ Đức Đạt
2 - Từ Đăng Minh Hùng
3 - Bùi Xuân Huy
HỘI-HỌA
1 - Nguyễn Đình Thăng
2 - Từ Đăng Minh Hùng
3 - Bùi Xuân Huy
72-4-9-ed
Hàng 5  
Nguyễn Đình Thông, message Lê Đình Thi, Mai Văn Trạch, message Nguyễn Anh Vũ, message Trần Khắc Trung, Tạ Tiến Lợi, Trương Văn, message Trần Xuân Thông, message Nguyễn Hoàng Long, message Vũ Đức Đạt, message Nguyễn Quốc Bảo.
Hàng 4  
message Cao Nam Đại, Đinh Trần Lâm, message Nguyễn Ngọc Hùng, message Trịnh Anh Tuấn, message Nguyễn Văn Nho, message Võ Long Tuyền, message Lê Anh Việt, message Trần Bá Cường, Võ Đạt Nghị, Phan Anh Minh, Vũ Hùng Tâm, message Bùi Xuân Huy.
Hàng 3  
Nguyễn Kim Hùng, message Nguyễn Thành Mỹ, message Trịnh Ngọc Hoàng, message Nguyễn Đăng Tuệ, message Ngô Thế Thái, message Dư Vĩnh Anh Kiệt, message Vũ Anh Tuấn, message Nguyễn Trần Thái Bảo, message Nguyễn Như Vĩnh, message Trần Điền Thanh, Nguyễn Hoàn Thành.
Hàng 2  
Nguyễn Anh Phương, Nguyễn Quốc Bảo, message Nguyễn Trung Nghị, message Bùi Quang Minh, message Nguyễn Thành Tâm, message Nguyễn Đình Thăng, message Hoàng Thành Thọ, message Lê Mộng Lâm, message Trần Ngọc Minh, Nguyễn Văn Văn Hiến, message Bùi Mạnh Hà, Nguyễn Anh Tuấn.
Hàng 1  
message Từ Đặng Minh Hùng, message Nguyễn Anh Tuấn, message Vũ Đức Hiển, message Lê Khắc Du, message Nguyễn Thế Bình Quốc, Hứa Hoàng Hùng, message Đỗ Minh Cường, message Đỗ Thái Diên, message Nguyễn Anh Tài, message Nguyễn Phước Trí, Dương Vy Hoàng Quy, message Trần Quốc Cường.

message Có tin nhắn

previous Lớp 4-8Lớp 4-10 next