Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 4-8
previous Lớp 4-7Lớp 4-9 next
Ban khen danh dự
La Đình Trung
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - La Đình Trung
2 - Lê Trung Thành
3 - Nguyễn Đình Thông
1 - Lê Trung Thành
2 - Nguyễn Đình Thông
3 - Nguyễn Minh Tuấn
1 - Lê Mỹ Toàn
2 - Bạch Ngọc Bảo Thạch
3 - Trần Văn Trung
TOÁN-HỌCPHÁP-VĂNTHƯỜNG THỨC
1 - Vĩnh Hiếu
2 - Lê Hùng
3 - Diệp Phước Lợi
1 - La Đình Trung
2 - Lê Trung Thành
3 - Phan Thành Danh
1 - Nguyễn Đình Thông
2 - La Đình Trung
3 - Nguyễn Minh Tuấn
HỘI-HỌA
1 - Nguyễn Minh Xuân
2 - Châu Minh Tuấn
3 - Trần Văn Trung
72-4-8-ed
Hàng 5  
Cổ Quốc Cường, Nguyễn Hoàng Chương, Mai Trung Linh, message Hồ Trung Hiếu, Nguyễn Thành Được, Trần Từ Kiều, Nguyễn Tuấn Khải, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Trung Thành.
Hàng 4  
message Diệp Phước Lợi, Trần Hưng Sơn, Đinh Quốc Cường, Nguyễn Đăng Khiêm, message Ngô Trọng Thắng, Trần Hoài Dũng, Nguyễn Lâm, Đinh Chính, Phạm Minh Tuấn, Trần Văn Trung, Lê Mỹ Toàn, Văn Thế Hùng.
Hàng 3  
Phan Thành Danh, Mai Phương Thống, Nguyễn Minh Tuấn, Lưu Thanh Hiệp, Vương Bá Xuân, Vĩnh Hiếu, Châu Minh Tuấn, Nguyễn Thành Phương, message Đỗ Quang Trung, Bạch Ngọc Bảo Thạch, Lê Thanh Hùng, Nguyễn Đình Chánh.
Hàng 2  
Nguyễn Văn Hùng, Hồng Danh, Nguyễn Hoàng Trúc, Phạm Quang Minh, message Nguyễn Minh Xuân, Nguyễn Hữu Hiệp, Lê Anh Chương, La Đình Trung, Trương Minh Hoàng, Nguyễn Bá Ngọc, Dương Quốc Văn.
Hàng 1  
Nguyễn Hữu Danh, Nguyễn Đình Thông, Lương Anh Danh, message Nguyễn Thành Tài, message Đào Tiến Dũng, Đặng Công Đức, Nguyễn Phụ Tòng, Nguyễn Qusng Mẫn, message Nguyễn Đình Huân, Nguyễn Khắc Tiến, Nguyễn Đắc Sinh, Nguyễn Quang Trung.

message Có tin nhắn

previous Lớp 4-7Lớp 4-9 next