Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 4-3
previous Lớp 4-2Lớp 4-4 next
Ban khen danh dự
Đặng Đức Khuyến
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Đặng Đức Khuyến
2 - Lê Kim Thành
3 - Kiều Thanh Tuấn
1 - Phan Minh Luận
2 - Phùng Tất Thành
3 - Đặng Đức Khuyến
1 - Đỗ Hoàng Phượng
2 - Nguyễn Thanh Hạnh
3 - Lê Như Duy
TOÁN-HỌCPHÁP-VĂNTHƯỜNG THỨC
1 - Đặng Minh Huy
2 - Lê Kim Thành
3 - Đặng Đức Khuyến
1 - Phùng Thanh Nam
2 - Đặng Đức Khuyến
3 - Trần Văn Hiếu
1 - Nguyễn Thuận Cảnh
2 - Tôn Thất Hậu
3 - Lê Hùng Chí
HỘI-HỌA
1 - Nguyễn Thanh Hạnh
2 - Phạm Đình Bảo Hạnh
3 - Huỳnh Bá Chuẩn
72-4-3-ed
Hàng 5  
Lê Tuấn Khoa, message Thái Cao Hùng, message Hoàng Đức Huyên, message Nguyễn Duy Lâm, message Trần Minh, Lưu Thiệu Hùng, Phạm Đình Bảo Hạnh, Lê Đỗ Dũng, message Lê Kim Thành, Nguyễn Văn Khanh, Tôn Thất Hậu, Kiều Thanh Tuấn.
Hàng 4  
Nguyễn Thanh Hạnh, message Trần Anh Tuấn, Phạm Quang Đăng, message Nguyễn Quốc Thanh, Nguyễn Đình Thi, Đặng Xuân Phúc, Phùng Tất Thành, Bùi Hiển, message Lê Lê Hải, Phan Đình Trung, Đặng Đức Khuyến.
Hàng 3  
message Lê Như Duy, message Đặng Minh Huy, message Nguyễn Mạnh Bảo, Phạm Hồng Hà, Trần Lễ Thuận, Vũ Đình Tân, Nguyễn Ngọc Côn Luân, message Lê Minh Đăng, Lương Công Thành, Nguyễn Ngọc Long, Phan Công Trường, Phạm Minh Luận.
Hàng 2  
Nguyễn Đình Tú, Lê Hùng Chí, Tăng Thành Huân, Đoàn Thanh Tuấn Minh, Tống Văn Hùng, Lê Hoàng Long, Trần Văn Hiếu, Nguyễn Quốc Hùng, Trần Trug Nghĩa, Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Ngọc Thạch.
Hàng 1  
Cao Xuân Ánh, message Trần Quang Trung, message Đỗ Hoàng Phượng, message Nguyễn Lưu Trương, Phùng Thanh Nam, Nguyễn Thuận Cảnh, Huỳnh Bá Chuẩn, message Trần Lâm Khoa, message Nguyễn Thành Hùng, Trần Triệu Vinh, Ninh Hồng Đĩnh.

message Có tin nhắn

previous Lớp 4-2Lớp 4-4 next