Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 3-9
previous Lớp 3-8Lớp 3-10 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Bình Định
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Lâm Kỳ Minh
2 - Tạ Duy Thanh
3 - Nguyễn Bình Định
1 - Nguyễn Bình Định
2 - Lâm Kỳ Minh
3 - Huỳnh Trung Nghĩa
1 - Nguyễn Bình Định
2 - Trần Minh
3 - Nguyễn Công Thanh
TOÁN-HỌCPHÁP-VĂNTHƯỜNG THỨC
1 - Lâm Kỳ Minh
2 - Lý Trọng Nghĩa
3 - Nguyễn Bình Minh
1 - Lâm Kỳ Minh
2 - Nguyễn Quốc Tuấn
3 - Tạ Duy Thanh
1 - Nguyễn Bình Định
2 - Lâm Kỳ Minh
3 - Nguyễn Thượng Quỳnh
HỘI-HỌA
1 - Nguyễn Bình Định
2 - Lâm Kỳ Minh
3 - Nguyễn Quốc Tuấn
72-3-9-ed
Hàng 5  
Nguyễn Hồng Nguyên, Phạm Huỳnh Đức, Lê Văn Hùng, Phạm Thành Nhân, Nguyễn Văn Phải, message Nguyễn Đại Phú, message Huỳnh Minh Châu, message Nguyễn Vĩnh Thông, Nguyễn Quốc Thái, Đặng Phúc Thành, Lê Tấn Thạnh, message Đặng Văn Tuấn.
Hàng 4  
Hà Thế Linh, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Công Phát, message Trần Hùng Cường, Nguyễn Quốc Vinh, message Nguyễn Đức Thụ, Long Anh Tài, Trang Minh Tâm, Cao Xuân Hưng, Lê Nhân Tâm, Đoạn Mạnh Hạo Nhiên.
Hàng 3  
Phạm Long Gia, Huỳnh Trung Nghĩa, Bạch Quang Huy, Lê Thành Long, message Tạ Duy Thanh, Huỳnh Quang Hiển, Hồ Diệu Cầm, Bùi Hữu Thanh, Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Đức Thuận.
Hàng 2  
Nguyễn Phạm Quang Võ, message Trần Quang Hải, Hồ Quang Hải, message Trương Tử Gia, Âu Hoàng Long, Vũ Đức Quý, Nguyễn Xuân Tùng, Đỗ Ngọc Dũng, Trần Đình Hiệp, message Lý Dương Quang.
Hàng 1  
Hoàng Quân, Hoàng Lạc Việt, message Đặng Ngọc Sơn, Bùi Xuân Thảo, Lê Đắc Nguyên, Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Thượng, Quỳnh Lưu Hoàng Phương, Trịnh Quốc Hùng, Phạm Mạnh Dũng, Huỳnh Văn Thiên.

message Có tin nhắn

previous Lớp 3-8Lớp 3-10 next