Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 3-2
previous Lớp 3-1Lớp 3-3 next
Ban khen danh dự
Lê Hữu Hòa
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Phí Ngọc Hoàng
2 - Nguyễn Quang Hiền
3 - Bảo Luân
1 - Bảo Luân
2 - Lê Hữu Hòa
3 - Lê Tú Anh
1 - Lê Hữu Hòa
2 - Tạ Trần Việt
3 - Lê Nhân Trung
TOÁN-HỌCPHÁP-VĂNTHƯỜNG THỨC
1 - Nguyễn Quang Hiền
2 - Quách Tù Hòa
3 - Phí Ngọc Hoàng
1 - Lê Hữu Hòa
2 - Phí Ngọc Hoàng
3 - Đặng Hoàng Thắng
1 - Dương Quang Liêm
2 - Nguyễn Minh Kiệt
3 - Phí Ngọc Hoàng
HỘI-HỌA
1 - Trịnh Hoàng Hội
2 - Phí Ngọc Hoàng
3 - Nguyễn Khắc Quyền
72-3-2-ed
Hàng 6  
Nguyễn Anh Quân, message Trần Quang Vinh, message Nguyễn Hữu Hiền, message Đỗ Tường Hiến, Nguyễn Hoàng Vinh, message Nguyễn Cao Đàn, message Thái Sơn Minh, Lê Tú Anh, Trần Khắc Thiện, Phạm Ngọc Tuấn, Trần Phương Tuấn, Văn Thế Quang.
Hàng 5  
message Hoàng Huy Hoàng, message Trần Vô Cự, Phi Ngọc Hoàng, message Nguyễn Bá Thành, Nguyễn Khắc Quyền, message Phạm Quang Minh, Nguyễn Ngọc Hiếu, Nguyễn Đức Tín, message Ngô Trung Hiếu, message Trần Ngọc Cường, Võ Phạm Cường.
Hàng 4  
Quách Tú Hòa, message Nguyễn Minh Kiệt, Châu Công Thuyên, message Nguyễn Đình Chương, Trần Thiện Trúc, Nguyễn Hoàng Sơn, message Trịnh Hoàng Hội, Dương Quang Liêm, message Tạ Trần Việt, Ngô Hồng Sơn, Nguyễn Hoàng Phú.
Hàng 3  
Nguyễn Thành Nhiệm, Hoàng Hữu Khải, Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn Hữu Quân, Mai Văn Minh, message Hồ Hoàng Anh, Nguyễn Quang Hiển, message Đoàn Hữu Hùng, message Bảo Luân, Huỳnh Đoàn Phương, Trần Trung Hiếu.
Hàng 2  
message Nguyễn Ngọc Thiện, message Nguyễn Phạm Lê, Hạng Minh Dũng, Nguyễn Đình Viên, Võ Phi Hùng, Dương Đức Toàn, Lê Nhân Trung, message Đặng Hoàng Thắng, message Phan Thành Tiếng, Trần Công Khanh, Nguyễn Quang Hiền.
Hàng 1  
Bùi Quang Linh, message Diệp Phước Đại, message Phạm Anh Dũng, Trần Quốc Anh, Nguyễn Thành Nhiệm, message Ngô Chí Hùng, Lê Hữu Hòa, Trần Anh Tuấn, Lê Trúc Lâm, Phạm Trung Phát.

message Có tin nhắn

previous Lớp 3-1Lớp 3-3 next