Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 3-12
previous Lớp 3-11
Ban khen danh dự
Nguyễn Trọng Hiển
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Nguyễn Trọng Hiển
2 - Nguyễn Quang Huy
3 - Ngô Bá Định
1 - Nguyễn Trọng Hiển
2 - Nguyễn Trọng Thành
3 - Lê Thành Vinh
1 - Nguyễn Trọng Hiển
2 - Nguyễn Quang Huy
3 - Lê Thành Vinh
TOÁN-HỌCANH VĂNTHƯỜNG THỨC
1 - Ngô Bá Định
2 - Nguyễn Quang Huy
3 - Nguyễn Trọng Thành
1 - Nguyễn Trọng Hiển
2 - Nguyễn Quang Huy
3 - Nguyễn Quáng Văn
1 - Nguyễn Trọng Hiển
2 - Lathành Vinh
3 - Nguyễn Trọng Thành
HỘI-HỌA
1 - Nguyễn Trọng Hiển
2 - Ngô Bá Định
3 - Nguyễn Quang Huy
72-3-12-ed
Hàng 5  
Nguyễn Cao Sơn, Trần Hoàng Tuấn, Trần Trọng Hiếu, message Phạm Đức Trung, message Nguyễn Quán Văn, Phan Quang Bình, message A. Ansary, Nguyễn Duy Khánh, message Lê Văn Khiêm, message Nguyễn Quốc Định, message Lâm Vĩnh Bảo, message Đào Huy Tùng, Nông Thế Phiệt.
Hàng 4  
Đinh Quốc Thịnh, message Trần Ngọc Liễn, Nguyễn Trọng Thành, Nguyễn Tất Phú, message Vũ Hoàng Tú, message Dương Nghiệp Minh, Nguyễn Quang Thức, message Nguyễn Cẩm, message Đoàn Đức Tín, message Đinh Trần Giang, message Trương Minh Phùng, message Hồ Hoàng Minh, message Lê Thành Vinh.
Hàng 3  
message Trần Kim Ngọc, message Nguyễn Đình Khoa, Huỳnh Công Bình, Vũ Quốc Dzũng, Tạ Hồng Đăng, message Vũ Ngọc Văn, Võ Trí Dũng, Nguyễn Hoàng Hùng, message Hoàng Kim Cường, Nguyễn Đình Thuần, Nguyễn Kim Thanh, Lê Thiện Hoàng, message Phan Duy Thông.
Hàng 2  
Nguyễn Dũng, message Nguyễn Quang Điền, Lương Anh Ngọc, message Phạm Đức Nghĩa, message Đào Đình Cư, message Nguyễn Đình Huy, message Phạm Gia Sơn, message Vũ Đức Sinh, Nguyễn Trúc Bảo, message Lâm Nhứt Tuấn, Nguyễn Thành Hưng.
Hàng 1  
Nguyễn Quang Huy, message Đàm Mạnh Ninh, message Nguyễn Tuyên Hà, Lê Tấn Đức, message Ngô Bá Định, message Lâm Nhứt Dũng, Trần Hữu Trí, message Trần Bảo Chung, message Hồ Phước Toàn, Nguyễn Ngọc Hùng, Nguyễn Quốc Dũng, message Tăng Hữu Chí.

message Có tin nhắn

previous Lớp 3-11