Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 3-11
previous Lớp 3-10Lớp 3-12 next
Ban khen danh dự
Phạm Anh Việt
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Phạm Anh Việt
2 - Bùi Mạnh Hải
3 - Dương Quý Hoàn
1 - Trần Quốc Việt
2 - Đặng Hoàng Lộc
3 - Trần Tiển Công Minh
1 - Đoàn Thanh Khiết
2 - Nguyễn Thanh Dũng
3 - Nguyễn Anh Tường
TOÁN-HỌCANH VĂNTHƯỜNG THỨC
1 - Phan Chánh Minh
2 - Dương Bảo Quốc
3 - Hồ Thiên Đăng
1 - Bùi Mạnh Hải
2 - Vũ Đình Quân
3 - Nguyễn Vinh Quang
1 - Nguyễn Anh Minh
2 - Mai Văn Quý
3 - Nguyễn Duy Mẫn
HỘI-HỌA
1 - Hoàng Hữu Tâm
2 - Nguyễn Kim Quang
3 - Trương Nam Quý
72-3-11-ed
Hàng 5  
Nguyễn Tuấn Khang, Phan Nhật Phú, message Trịnh Văn Hùng, Lý Đức Xương, message Võ Thanh Nhàn, Hồ Xuân Sơn, Dương Bảo Quốc, Hồ Thiện Đăng, Nguyễn Anh Minh, message Phạm Anh Việt, Dương Quý Hoàn, message Nguyễn Quang Phú.
Hàng 4  
message Lê Ngọc Kim Long, Phan Chánh Minh, message Trần Công Bình, Lương Văn Kim, Phạm Vĩnh Đình Quang, Nguyễn Thanh Dũng, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Anh Phương, Nhan Hữu Thiện, message Lê Phú Sơn, message Ngô Duy Tú, message Hoàng Khôi, message Ái Tiến.
Hàng 3  
message Đỗ Cao Hoàng, Trần Quốc Việt, message Khiếu Đình Đạo, message Đoàn Thanh Khiết, message Nguyễn Duy Mẫn, Nguyễn Kim Quang, message Trần Văn Tuấn Minh, message Hà Bảo Vinh, Dương Đức Thắng, Trần Đạm Thắng, message Huỳnh Bửu Trí, message Vũ Đình Quân, message Ngô Duy Tiến.
Hàng 2  
message Đinh Thắng Hổ, message Đặng Hoàng Lộc, message Trương Hoàng Trí, Nguyễn Vinh Quang, message Bành Định Huy, Nguyễn Trí Đức, message Lê Đình Cẩn, Phạm Đức Minh, message Nguyễn Gia Minh Hùng, message Trịnh Quốc Gia, Trương Nam Quý, message Trần Quốc Thuận, message Hoàng Hữu Tâm.
Hàng 1  
Trần Tiễn Công Minh, message Cổ Tấn Bình, message Nguyễn Thanh Tuyền, message Vũ Bá Độ, message Bùi Mạnh Hải, message Nguyễn Anh Tường, message Trần Hữu Ngọc, message Hồ Phước Thành, Nguyễn Văn Ngọc, Trần Hùng Dũng, message Mai Văn Quý, message Dương Đình Hùng, Trần Định.

message Có tin nhắn

previous Lớp 3-10Lớp 3-12 next