Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 2-2
previous Lớp 2-1Lớp 2-3 next
Ban khen danh dự
Lê Đình Nguyên
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝQUỐC-VĂN
1 - Tạ Thanh Long
2 - Lê Đình Nguyên
3 - Phạm Long Giao
1 - Lê Đình Nguyên
2 - Âu Nhựt Luân
3 - Phạm Phong Nhã
1 - Lê Vĩnh Phương
2 - Phạm Phong Nhã
3 - Đặng Phú Thành
SINH NGUTOÁN-HỌCTHƯỜNG THỨC
1 - Lê Đình Nguyên
2 - Tạ Thanh Long
3 - Phạm Phong Nhã
1 - Lê Vĩnh Phương
2 - Âu Nhựt Luân
3 - Nguyễn Hữu Tài
1 - Bùi Quang Minh
2 - Nguyễn Hữu Hiền
3 - Trần Việt Hồ
HỘI-HỌA
1 - Nguyễn Hữu Hiền
2 - Lê Vĩnh Phương
3 - Đỗ Văn Khải
71-2-2-ed
Hàng 6  
message Trương Hoàng Nguyên, Trần Đức Tuấn, Phạm Phong Nhã, message Nguyễn Hữu Hiền, message Đỗ Văn Khải, Nguyễn Tấn Quyền, message Diệp Phú Thao.
Hàng 5  
Nguyễn Hoàng Chương, message Trần Ngọc Cường, Lê Vĩnh Phương, Nguyễn Hữu Tài, Nguyễn Quang Tuấn, Phạm Tô Giang, Lê Đình Nguyên, Tôn Thất Phước Hải, Ngô Hồng Chương, Võ Anh Tuấn.
Hàng 4  
Trần Minh Hoàng, message Lê Huy Đông, message Tạ Thanh Long, Vũ Minh Châu, Nguyễn Việt Hải, Vũ Dao Anh, Đô Quang Thông, Phạm Long Giao, Trần Việt Hồ, message Nguyễn Đình Chương.
Hàng 3  
Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Tuấn Dũng, Huỳnh Ngọc Hùng, Đặng Phú Thành, Lương Trọng Cảnh, Nguyễn Hiền Nhân, Bùi Quang Đinh, Trần Hoài Nghĩa, Nguyễn Hoàng Việt, message Trương Tử Gia.
Hàng 2  
message Nguyễn Phước Thạnh, Trương Đình Tú, Nguyễn Việt Dũng, message Hồ Hoàng Anh, Bùi Hữu Thanh, Nguyễn Tấn Việt, Nguyễn Xuân Vĩnh, Bùi Quang Minh, Hà Quốc Danh, Hà Quốc Thắng, Trần Trung Hiếu.
Hàng 1  
Trần Tấn Thọ, Đặng Tấn Trung, message Nguyễn Châu Luân, message Trần Văn Tiến Dũng, Lê Xuân Hào, message Lê Hoàng Ân, Âu Nhựt Luân, Nguyễn Thanh Hải, Phạm Mạnh Dũng, Nguyễn Cao Cường.

message Có tin nhắn

previous Lớp 2-1Lớp 2-3 next