Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 2-1
Lớp 2-2 next
Ban khen danh dự
Bùi Tiến Đạt
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝQUỐC-VĂN
1 - Nguyễn Ngọc Thụ
2 - Phạm Hựu Chung
3 - Bùi Thịnh Hưng
1 - Nguyễn Văn Thuận
2 - Hoàng Vinh
3 - Trần Quốc Thống
1 - Quách Tú Hòa
2 - Hoàng Xuân Quang
3 - Lê Nhân Trung
SINH NGUTOÁN-HỌCTHƯỜNG THỨC
1 - Bùi Tiến Đạt
2 - Hoàng Vinh
3 - Bùi Xuân Tùng
1 - Phạm Hữu Chung
2 - Bùi Tiến Đạt
3 - Hoàng Hô To Mỹ
1 - Phạm Hữu Chung
2 - Quách Tú Hòa
3 - Phạm Quốc Tuấn
HỘI-HỌA
1 - Bùi Xuân Tùng
2 - Phạm Hữu Chung
3 - Nguyễn Minh Kiệt
71-2-1-ed
Hàng 6  
Trần Hoàng Phú, Hoàng Vinh, message Châu Vĩ Nghiệp, message Lê Hoàng Nam, Nguyễn Ngọc Hiếu, Dương Minh Quan, Trần Quốc Thống, Bùi Xuân Tùng, message Hồ Hoàng Tô Mỹ, Huỳnh Anh Tuấn, Quách Tú Hòa.
Hàng 5  
message Nguyễn Việt Sơn, message Trần Đại Tấn Phi, Nguyễn Văn Muôn, Nguyễn Công Phát, Trịnh Minh Triết, Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Văn Hùng, message Hồ Đình An, Ngô Huấn Công Thành, Trần Thanh Tuấn.
Hàng 4  
Huỳnh Trung Nghĩa, message Thái Mạnh Cường, Nguyễn Văn Thuận, Hoàng Lạc Việt, Nguyễn Đức Trí, Nguyễn Thế Hoàng Bảo, Nguyễn Trí Dũng, Đặng Trần Vũ, Trần Ngọc Thảo, Joàng Xuân Quang.
Hàng 3  
message Lê Thành Đạt, Nguyễn Thế Hoàng Thụy, Nguyễn Hữu Đức, Trương Công Điền, message Phạm Quốc Tuấn, Hồ Hữu Hanh, Nguyễn Xuân Tùng, Trần Công Khanh, Hoàng Khánh, message Nguyễn Minh Kiệt.
Hàng 2  
Trần Duy Nhựt, Hoàng Tuấn Minh, message Hồ Hoàng Ti Nô, Nguyễn Phạm Quang Võ, Lê Hữu Nhận, Nguyễn Chánh Nghĩa, message Bùi Minh Triết, message Lê Tấn Dũng, Lê Minh Tuấn, Phan Huy Danh, Đặng Quý Quang.
Hàng 1  
Bùi Xuân Thảo, Lê Nhân Trung, Phạm Hữu Chung, message Bùi Tiến Đạt, Nguyễn Thanh Danh, Nguyễn Anh Việt, Bùi Thịnh Hưng, message Ngô Trung Hiếu, message Đinh Hoàng Linh, message Nguyễn Ngọc Thụ.

message Có tin nhắn

Lớp 2-2 next